Гуменюк Світлана Василівна

Працює в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі КНТЕУ  з 1992 року по теперішній час.

Займала посади:

 • майстра виробничого навчання (1992-2000)
 • викладача (2000-2000);
 • завідувач технологічного відділення (2000-2012);
 • заступника директора з навчально-виробничої роботи (з квітня 2012 року по 2015 р.),
 • завідувач навчально-виробничої практики по теперішній час

Гуменюк Світлана Василівна закінчила Міжрегіональну Академія управління у місті Хмельницькому у 2000 році за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізацією: «Економіка та управління бізнесом» та здобула кваліфікацію менеджмент бізнесу.

Як завідувач навчально-виробничої практики Світлана Василівна є безпосереднім організатором виробничої практики студентів за денною та заочною формами навчання, підвищення кваліфікації викладачів-керівників практики та майстрів виробничого навчання. є укладачем наскрізних програм практики зі спеціальностей коледжу, з урахуванням сучасних змін у змісті освіти.

Розробила повний комплекс науково-методичного забезпечення дисциплін: «Економіка підприємства», створила та використовує в навчальному процесі інноваційні технології навчання. Надає методичну допомогу молодим викладачам та майстрам виробничого навчання, є членом методичної ради коледжу, виробничої ради тощо.

Володіє високими моральними якостями, загальною і професійною культурою. Вимоглива до себе і студентів, користується повагою серед колег та студентів коледжу.

ЇЇ досвід проведення практичних занять з використанням ситуаційних задач був узагальнений на рівні міського методичного об’єднання викладачів спеціальних дисциплін. Гуменюк Світлана Василівна займається організацією зв’язків з випускниками з питань їх працевлаштування та продовженням навчання в ВУЗах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 За плідну працю Гуменюк Світлана Василівна нагороджена:

 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р.);
 • Подякою Хмельницької міської Ради (01.10.2013 р.)

Як, викладач, Світлана Василівна має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист».

Сімейний стан: заміжня, має двох доньок.

 

Humenyuk Svetlana Vasylivna

    She has been working at the Khmelnytskyi Trade and Economic College of KNTEU since 1992 up to the present.

    She has occupied positions:

 • master of production training (1992-2000)
 • teacher (2000-2000);
 • Head of the technological department (2000-2012);
 • Deputy Director of Educational and Productive Work (2012 -2015 ),
 • Head of educational and productive practice till now

Humenyuk Svetlana Vasylivna graduated from the Khmelnytskyi Interregional Academy of Management in 2000, on a specialty “Management”, on a specialization : “Economics and Business Management”, and got qualification on business management.

As the head of educational and productive practice, Svetlana Vasylivna is the organizer of student’s practical training on full-time and part-time forms of training, helps to improve  the skills of teachers,leaders of practice, and masters of production training. She is the author of cross-cutting programs of practice in college specialties, , considering modern changes in the content of education.

She has developed a complex of scientific and methodological support of disciplines: "Enterprise Economics", has created and uses innovative learning technologies in the educational process She provides methodological assistance to young teachers and masters of production training, she is a member of the methodical council of college, production council, etc.

She possesses high moral qualities, general and professional culture, respects among colleagues and students.

Her experience of holding practical classes using situational tasks was generalized at the level of the city methodical association of the special disciplines' teachers  . Humenyuk Svetlana Vasylivna is engaged in organization of connections with graduates on their employment and continuing education in higher education institutions of the III-IV accreditation levels.

Gumenyuk Svetlana Vasilievna was awarded:

 • Certificate of Merit of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2004);
 • Diploma of the Khmelnytskyi City Council(01.10.2013 р.)

Svetlana Vasylivna has a qualification category of "specialist of the highest category" and a pedagogical title "teacher-methodologist".

Marital status: married, has two daughters.