Гребінська Світлана Іванівна    Світлана Іванівна працює в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету з 2003 року по теперішній час.

    Займала посади:

  • викладача (2003-2011)
  • голови циклової комісії бухгалтерського обліку, фінансів та кредиту (2011-2016)
  • заступника директора з виховної роботи (з 01.09.2016 р. по теперішній час).
  • виконуюча обов'язки директора (з 16.10.2018 р.)

    В 2003 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіст-фінансист.

    26 червня 2013 року прилюдно захистила дисертацію на тему «Соціально-економічні фактори мотивації персоналу машинобудівних підприємств» у Хмельницькому національному університеті зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». А 10 жовтня 2013 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України ДК № 016945 присуджено науковий ступінь «кандидата економічних наук».

    З 2007 року Гребінською С.І. опубліковано 40 наукових праць та прийнято участь у  роботі 30 науково-теоретичних, науково-практичних та науково-методичних конференціях України та закордоном.

   Як заступник директора з виховної роботи Світлана Іванівна є безпосереднім організатором виховної роботи студентів за денною та заочною формами навчання.

    Залучає до співпраці з питань організації виховного процесу державні установи, громадські та молодіжні організації, культурно-освітні заклади, адміністративні організації, медичні служби.

    З метою формування творчого, високоморального, національно свідомого спеціаліста, веде постійний пошук нових підходів, шляхів, національних пріоритетів виховання і впроваджує їх в життя.

    Організовує роботу Ради кураторів академічних груп, Ради профілактики правопорушень серед студентів, студентських Рад самоврядування коледжу, гуртожитку.

    Світлана Іванівна керує роботою клубів за інтересами та предметними гуртками, які збагачують духовність особистості студента, його мовну культуру, естетичні смаки; передбачають формування навичок гарної поведінки, виробляють уміння власноручно примножувати культурно-мистецькі надбання українського народу.

    Володіє високими моральними якостями, загальною і професійною культурою; ефективними формами і методами педагогічної діяльності, досягнуто значних результатів у вирішенні навчально-виховних завдань. Завжди керується загальнолюдськими моральними критеріями у ставленні як до власних вчинків, так і до поведінки колег.

    Гребінська С.І. є членом експертної комісії Міністерства освіти і науки України.

    За плідну працю Гребінська С.І. нагороджена:

    Почесною грамотою КНТЕУ (наказ №860 від 12.06.2010 р.),

    Грамотою ХТЕК КНТЕУ за ІІ місце у конкурсі «Викладач року» в категорії «спеціаліст ІІ категорії» (наказ №481/3 від 27.09.2010 р.)

    Почесною грамотою Хмельницької обласної держаної адміністрації управління освіти і науки (наказ від 21.09.2010 р. №376-нк)

    Подякою Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України №347-к від 24.07.2015 р.)

    Дипломом переможця конкурсу в номінації «Викладач року» за І місце (наказ № 423/3 від 01.10.2015 р.)

    Як, викладач, Світлана Іванівна має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».

    Сімейний стан: заміжня, має сина. 

 

 

Deputy Director on Tutorial work

Hrebinska Svitlana Ivanivna

Svitlana Hrebinska has been working in Kmelnytsky Trade and Economic College of Kyiv National Trade and Economic University since 2003.

Since then she has worked as:

    Teacher (2003-2011)

    The head of Accounting, Finance and Credit Cyclic Commission (2011-2016)

    Deputy Director on Tutorial work (since 01/09/2016)

In 2003 she graduated from Kyiv National Trade and Economic University and received the qualification of economist and financier.

In 2013 in Khmelnytsky State University she defended a thesis for obtaining the Candidate’s Degree of Economical Sciences in Economy and Plant Management Speciality. The title of the thesis was “Social and Economic Factors of Personnel Motivation in Machine-Building Plant”.

Since 2007 S. Hrebinska has published 40 scientific works and took part in 30 scientific and practical conferences both in Ukraine and abroad.

As Deputy Director on Tutorial work Svitlana Hrebinska is in charge of organizing the tutorial work in full-time and correspondence departments.

She involves different state establishments, public and youths organizations, cultural and educational organizations, administrative bodies, medical estableshments etc. in the process of tutorial work.

She constantly looks for and implements new approaches and national priorities for bringing up the creative, nationally conscious specialist.

Her duty is also to supervise the work of Tutors’ Council, Students’ Deterring and Punishing Council, and Students’ Self-Government Council.

Svitlana Ivanivna manages the work of student clubs and study groups which aim at raising the students’ morality, standard of speech, aesthetic values, behavior etc.

Svitlana Hrebinska has high morality, overall and professional culture. She is always result-oriented and takes into account moral aspects of human relations.

  1. Hrebinska is a member of Ministry of Education and Science of Ukraine’s commission of experts.
  2. Hrebinska has the following rewards honoring her productive work:

Certificate of honor from KNTEU (order №860 dated 12.06.2010)

Certificate of honor from KHTEC KNTEU for II prize in “Teacher of the year” competition (order №481/3 dated 27.09.2010)

Certificate of honor from Khmelnytsky region state administration of Education and Science Department (order №376-нк dated 21.09.2010)

Gratitude from Ministry of Education and Science of Ukraine (order №347-к dated 24.07.2015)

Diploma of the winner of “Teacher of the year” competition (order №423/3 dated 01.10.2015)

As a teacher Svitlana Hrebinska has a qualification category “the specialist of higher category” and pedagogical rank of “teacher-methodologist”

Family status: married, has one child.