VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
20 ЖОВТНЯ 2022 РОКУ

ВІДБУДЕТЬСЯ VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Метою конференції є визначення й обґрунтування сучасних напрямів розвитку України та її  регіонів в умовах військового стану встановлення контактів між вченими вітчизняних вищих навчальних закладів, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

Основні напрямки роботи конференції:

Секція 1. Економічна теорія та історія економічної думки

Секція 2. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

Секція 3. Економіка та підприємництво

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Секція 5. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 

Секція 6. Гроші, фінанси і кредит. Банківська справа. Страхування. Податкова система. Бюджетна система. Статистика

Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці. Інноваційна політика в умовах децентралізації регіонів

Секція 8. Інформаційні системи і технології в економіці. Інформаційна безпека.
Нанотехнології. Системи та засоби штучного інтелекту. Комп'ютерні системи та компоненти. Енергетичні технології

Секція 9. Взаємозвʼязок психології та педагогіки. Психологія особистості, психолого-педагогічні проблеми в освіті. Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології,  методики та методи викладання

Секція 10. Маркетинг

Секція 11. Менеджмент

Секція 12. Логістика і транспорт

Секція 13. Інновації у товарознавчій діяльності. Інфраструктурний розвиток торгівлі

Секція 14. Розвиток туристичної та готельно-ресторанної індустрії в регіонах України

Секція 15. Філософія права та економіка

Секція 16. Актуальні проблеми сучасної філологічної думки

Секція 17. Фізика і математика

Секція 18. Географія

Секція 19. Хімія

Секція 20. Агробізнес

Секція 21. Фізична культура і спорт

Секція 22. Військова справа і національна безпека

 

Офіційні мови конференції: українська, польська та англійська

Форма участі: дистанційна

Збірник тез та сертифікат учасника будуть надіслані після проведення конференції на поштову адресу, вказану в анкеті до 30 листопада 2022 року.

 

Цільова аудиторія: вчені, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти, економісти, бухгалтери, державні службовці та всі, кого цікавить економічна тематика.

Вимоги до тез доповідей:

- обсяг тез – не більше 5 сторінок при форматі А4, орієнтація книжкова;

- всі поля – 20 мм.;

- шрифт – Nimes New Roman, кегель – 14;

- міжрядковий інтервал –  1,5;

- абзацний відступ – 1,25 см.;

- вирівнювання по ширині сторінки;

- список літератури – не більше 10 джерел;

- рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту;

- структура тез: по центру – напрямок конференції (курсивом), прізвище та ініціали автора – справа напівжирними літерами. Нижче – назва установи. Через інтервал – назва тез великими літерами (по центру, напівжирним). Через інтервал  – текст. Через інтервал – список використаних джерел (по центру, напівжирним);

- тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно  перевірені;

- відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей;

  - кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій ж сумі що і заповнена;

  - рукопис не підлягає додатковому редагуванню, відповідно – він має бути ретельно підготовлений;

- на одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника та один сертифікат на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 100 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції що надсилається.

Оформлення бібліографічного опису відповідно до ДСТУ 8302:2015.

 

Тези, оформлені з порушенням вимог, до розгляду не приймаються

 

Умови участі у конференції:

Останній строк подання матеріалів на конференцію - 11 жовтня 2022 р. (включно).

До 11 жовтня 2022 року (включно) необхідно надіслати на електронну адресу htek_km@ukr.net або mail@htek.km.ua наступні матеріали:

- тези (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції, наприклад: Соловей Володимир_Тези);

- заявку учасника конференції;

- відсканована квитанція про оплату організаційного внеску (наприклад: Соловей Володимир_Квитанція).

Вартість організаційного внеску складає 150,00 гривень, у разі перевищення обсягу за кожну наступну сторінку сплачуватиметься по 30,00 грн.

Організаційний внесок покриває витрати пов’язані з макетуванням та друком збірника, а також поштовою пересилкою усім авторам Збірника тез та Сертифікату учасника конференції.

 

Приклад оформлення тез доповідей:

  1. Секція: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Соловей Володимир

аспірант кафедри …

Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ

м. Вінниця, Україна

МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ РИНКУ ПРАЦІ

Текс, текст, текст, текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  [1, с. 54].

Список використаних джерел:

  1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України: реалії та перспективи формулювання їх застосування. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2017. № 1. С. 36-46.

Додаткові умови:

Реквізити для оплати:

Одержувач: Зуб Марія Ярославівна

Номер картки: 5168 7451 1381 7420

АТ КБ «ПриватБанк»

Вид платежу: за участь у конференції від ПІБ (автора тез)

 

Довідки за телефоном:

0972894827 Зуб Марія Ярославівна

 

Заявка учасника

VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

«Розвиток України та її регіонів: реалії та перспективи»

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)

 

Відомості про наукового керівника

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)

заповнюється у разі відсутності наукового ступеня

 

Напрям конференції

 

Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса