ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

16 КВІТНЯ 2019 РОКУ

ВІДБУДЕТЬСЯ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

інтернет-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

     «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

 

     Мета конференції: науковий захід проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду актуальних проблем економіки, фінансів, обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування із залученням зусиль науковців, аспірантів, здобувачів вищої освіти, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Основні напрямки роботи конференції:

 1. Економіка та підприємництво;
       2. Менеджмент. Маркетинг;
       3. Облік і оподаткування;
       4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;
       5. Фінанси, грошовий обіг та кредит; Банківська справа.
       6. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;
       7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;
       8. Світова економіка та міжнародні відносини;
       9. Економічна наука та освіта.

 

Офіційна мова конференції: українська

Форма участі: дистанційна

 

     Збірник тез та сертифікат учасника будуть надіслані після проведення конференції на поштову адресу, вказану в анкеті, до  30 квітня 2019 року.

      Цільова аудиторія: вчені, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти, економісти, бухгалтери, державні службовці та всі, кого цікавить економічна тематика.

 

Вимоги до тез доповідей:

- обсяг тез – не більше  5 сторінок при форматі А5, орієнтація книжкова;

- всі поля – 20 мм.;

- шрифт – Nimes New Roman, кегель – 10;

- міжрядковий інтервал –  1,0;

- абзацний відступ – 1,25 см.;

- вирівнювання по ширині сторінки;

- Список використаних джерел – не більше 5 джерел;

- рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту;

- структура тез: по центру – напрямок конференції (курсивом), прізвище та ініціали автора – справа напівжирними літерами. Нижче – назва установи. Через інтервал – назва тез великими літерами (по центру, напівжирним). Через інтервал  – текст. Через інтервал – список використаних джерел (по центру, напівжирним);

- текст має бути виконаний з дотриманням вимог, стилістично та грамотно відредагований;

- відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

Тези, оформлені з порушенням вимог, до розгляду не приймаються.

 

Умови участі у конференції:

До 2 квітня 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу mail@htek.km.ua   наступні матеріали:

- тези (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції, наприклад: Андрійчук А.А._Тези);

-  заявку учасника конференції;

- відскановану квитанцію про оплату організаційного внеску (наприклад: Андрійчук А.А._Квитанція).

 

Вартість організаційного внеску складає 150 гривень. Організаційний внесок покриває витрати пов’язані з макетуванням та друком збірника, а також поштовою пересилкою усім авторам Збірника тез та Сертифікату учасника конференції.

 

Приклад оформлення тез доповідей (для викладачів):

Секція 3: Облік і оподаткування

Андрійчук А.А.

к.е.н., викладач циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування

Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ,

м. Хмельницький, Україна

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

 

     Текс, текст, текст, текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  [1, с. 54].

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку : монографія / В.А. Кулик. –  Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. – 373 с.

 

Приклад оформлення тез доповідей (для здобувачів освіти):

Гончарук А. В.

Здобувач вищої освіти фінансового відділення групи БО-32

Хмельницького торговельно-економічного коледжу  КНТЕУ,

м. Хмельницький, Україна

Фролова Н. Л., наук. керівник,

викладач циклової комісії бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту

 

Заявка учасника

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)

 

Відомості про наукового керівника

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)

заповнюється у разі відсутності наукового ступеня

 

Напрям конференції

 

Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса

 

 

Додаткові умови:

Реквізити для оплати:

Одержувач: Гриценко Ольга Миколаївна

Номер картки: 4731219116309661

Вид платежу: за участь у конференції від ПІБ (автора тез)

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Гриценко Ольга Миколаївна – к.е.н., голова циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; м.т.- 067-771-21-67  

Члени організаційного комітету:

Шмерко Олена Петрівна – к. псих. наук., викладач циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; м.т. – 067-392-38-38;

Цісар Галина Адольфівна  - викладач циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; м.т. – 096-823-38-00