Організація навчального процесу

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


Навчальний процес

Навчальний процес у Хмельницькому торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету - це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні „молодший спеціаліст” відповідно до державних стандартів освіти. Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій, у відповідності до чинного законодавства.

Мова навчання в коледжі - українська. Українською мовою читаються лекції, проводяться всі інші заняття; укладаються організаційно-методичні документи; ведеться діловодство; виконуються студентами навчальні доручення: звіти, курсові роботи, звіти з практики тощо.

Навчання у коледжі організується за затвердженими в установленому порядку навчальними планами з урахуванням можливостей сучасних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, у галузях народного господарства.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про вищу освіту» та підпункту 18 п.4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, наказу МОНМС України від 29.03.2012 р. № 384, наказу № 352/3 по коледжу, а також з метою поліпшення організації підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вдосконалення документообігу у коледжі викладачами були впроваджені нові форми плануючої і звітної документації.

Програми дисциплін були оновлені відповідно до вимог ECTS, розроблені і включені до змісту програм критерії оцінювання знань і практичних навиків студента відповідно до модульної організації навчального процесу.

В 2012–2013 навчальному році продовжився педагогічний експеримент з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. За спеціальністю «Фінанси і кредит» (11 кл.) запроваджено використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу в навчальному процесі коледжу. За іншими спеціальностями викладачі-новатори продовжують працювати за цією технологією

         Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами коледжу, до яких належать відділення і циклові комісії, які діють відповідно до положень про відділення та циклову комісію.

       Загальне керівництво навчально-виховним процесом здійснюється директором безпосередньо через заступників та завідувачів відділеннями.

   Керує навчально-виховним процесом і якістю підготовки спеціалістів на відділенні завідувач відділення безпосередньо.

     Навчальний процес у ХТЕК КНТЕУ здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття), самостійна робот студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

          Лекції проводяться в  аудиторіях для однієї групи студентів.

    Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях із використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища, наприклад, на виробництві,

     Практичні заняття проводяться в аудиторіях, у навчальних лабораторіях, обладнаних необхідними технічними демонстраційними засобами навчання та обчислювальною технікою, за традиційною формою або з використанням новітніх технологій навчання.

      Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або у навчальних кабінетах з однією академічною групою.

        З кожної дисципліни навчального плану проводяться консультації, які можуть бути індивідуальні або проводитися для всієї групи.

     Самостійна робота студента є основною формою опанування навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними документами, завданнями та вказівками викладача.

    В 2012–2013 навчальному році продовжився педагогічний експеримент з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. За спеціальністю «Фінанси і кредит» (11 кл.) запроваджено використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу в навчальному процесі коледжу. За іншими спеціальностями викладачі-новатори продовжують працювати за цією технологією.
      Самостійна робота студентів – дуже складний процес, у ході якого повинні бути вирішені такі питання, які важливі для кожного учасника навчального процесу - викладачів, студентів та допоміжного персоналу:

- нормативне та методичне забезпечення СРС;

- форми самостійної роботи студентів;

- строки та форми подання результатів СРС;

- форми контролю кожного виду СРС;

- критерії оцінювання результатів СРС.

Перше питання вирішується за допомогою розробки внутрішнього стандарту – Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи.

  Методичне забезпечення СРС проводиться на основі комплексного, цілеспрямованого підходу, утіленням якого є створення навчально-методичних комплексів дисциплін.

        При організації самостійної роботи необхідно враховувати розмаїття її видів та форм. Вибір форми самостійної роботи залежить від багатьох чинників і покладений на викладача. У будь-якому разі на вибір форм самостійної роботи впливає, по-перше, співвідношення між аудиторною та поза аудиторною самостійною роботою, по-друге, наявність відповідних методичних рекомендацій, досвіду та педагогічної майстерності викладача. При виборі форм самостійної роботи необхідно пам'ятати, що головна її мета полягає в здобутті глибоких знань з дисципліни.

       Найбільш поширеними формами самостійної роботи з  дисциплін є: написання рефератів, доповідей; вивчення нормативних документів; розв'язання задач чи виконання вправ; ділові ігри; розв'язання тестів, які можна вважати також формою поточного контролю знань студентів.

    Інтенсифікація навчального процесу відбувається шляхом наповнення якісно новим змістом самостійної роботи студентів, контактної роботи

Розклад дзвінків

8.00 – 9.20

9.35 – 10.55

11.40 – 13.00

13.15 – 14.35

14.50 – 16.10

16.25 – 17.45

18.00 – 19.20

ГРАФІКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Завантажити ГРАФІКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

Останні новини

«Знавець устаткування ЗРГ»

24.11.2017

23 листопада 2017 року року викладач Надворна Н.Е., провела брейн ринг «Знавець устаткування ЗРГ» серед студентів ІІ курсу

Подорож у світ професій

24.11.2017

23 листопада 2017 р. у Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті м. Хмельницького відбувся захід «Подорож у світ професій»

«Допоки пам'ять в серці не згасає».

23.11.2017

Пам'яті найбільшої трагедії XX століття присвячена виставка-реквієм «Допоки пам'ять в серці не згасає».

«Електронна пошта»

22.11.2017

22 листопада 2017 року викладачем Манзюк Тетяною Вікторівною було проведено відкрите лекційне заняття в групі ОА-4 з дисципліни «Інформатика» на тему: «Електронна пошта».

«Перші кроки»

22.11.2017

Відбулася виставка-розпродаж кондитерських виробів «Перші кроки», де вперше про себе заявили студенти першого курсу, як майбутні технологи.

«Картопляні фантазії»

21.11.2017

21 листопада 2017 року

«Облік запасів»

21.11.2017

21 листопада 2017 р. викладачем циклової комісії бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту Гриценко О.М проведено відкрите лекційне заняття із застосуванням інтерактивних технологій з дисципліни «Фінансовий облік» на тему: «Облік запасів», група ОА- 2.