ЦК бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту

Фінансового відділення

Циклова комісія бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту

     Циклова комісія бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту розпочала свою діяльність у     1998 році. Головна мета роботи циклової комісії бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту полягає у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості їх підготовки. Циклова комісія забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців  зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит та 5.03050901 Бухгалтерський облік освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

     З 2016 року циклову комісію очолює Гриценко Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, викладач вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист».

     У складі циклової комісії бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту працює  9 висококваліфікованих спеціалістів з високим рівнем професійної та педагогічної підготовки. Викладачі комісії приділяють особливу увагу науково-дослідній роботі, використовують різні форми і методи навчання та виховання. Їх творчість виявляється у переосмисленні та вдосконаленні вже відомих методів і прийомів педагогічної праці та в освоєнні нових.

     Методична робота викладачів циклової комісії спрямована на: вдосконалення підготовки молодших спеціалістів згідно вимог освітньо-професійних програм, створення нових навчальних програм, лекцій, інструктивно-методичних карток, методичних рекомендацій до проведення практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів тощо; вдосконалення комплексу методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються; здійснення пошуку оригінальних методик викладання; застосування інноваційних технологій навчання; проявлення дослідництва у своїй діяльності.

      На засіданнях циклової комісії здійснюється розгляд та обговорення методичної роботи викладачів, заслуховуються методичні доповіді викладачів щодо удосконалення впровадження в навчальний процес окремих форм і методів навчання, методики ведення навчальних занять із застосуванням новітніх технологій, застосування комп’ютерних та мультимедійних технологій, удосконалення тестового контролю, самостійної роботи студентів та інші; розглядаються аспекти реалізації методичної теми викладачів, проведення відкритих занять тощо.

     Циклова комісія бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту проводить різноманітні заходи, зокрема: відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; гурткову роботу, спрямовану на формування творчого, мислячого фахівця в галузі бухгалтерського обліку та фінансів; позаурочні заходи – олімпіади, науково-практичні конференції, форуми, брейн-ринг на тему «Про фінанси знаємо майже все»; виставки творчих та науково-дослідницьких робіт студентів та викладачів; декади циклової комісії, зустрічі з фахівцями з підприємств області тощо.

     Висока кваліфікація педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп’ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів з обліку та фінансів, здатних утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці.

     Наукова робота циклової комісії є однією із  складових навчального процесу. Працюючи над науковими тезами доповідей на конференціях, статтями, викладачі підвищують свій науковий потенціал, вдосконалюють знання, підвищують рівень викладацької майстерності.

     Троє викладачів циклової комісії : Гриценко О.М., Гребінська С.І. та Шмерко О.П. мають наукові ступені кандидата, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів.

     Результати наукових досліджень реалізовані у статтях, тезах доповідей, наукових конференціях та семінарах.

На даний момент часу проводять наукові дослідження за темами:

 1. Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його розвитку;
 2. Сучасна банківська система;
 3. Стратегічні потреби розвитку бюджетної системи України;
 4. Ефективність податкової політики, як результат економічних реформ;
 5. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах інтеграції;
 6. Розвиток фінансового ринку Хмельницької області.

Пріоритетними напрямками діяльності циклової комісії є:

 • сприяння професійному вдосконаленню педагогічного колективу циклової комісії;
 • підготовка конкурентоспроможних висококваліфікованих спеціалістів з бухгалтерського обліку, фінансів та кредиту, формування у студентів гуманістичного світогляду, розвитку професійно важливих якостей та умінь випускників, навичок самоосвіти викладачів та студентів.
 • формування молодшого спеціаліста здатного до творчої професійної діяльності;
 • формування вміння самостійно здобувати нові знання та використовувати їх у практичній діяльності, що підвищить їх конкурентоспроможність на ринку праці;
 • виховання соціально-активної особистості, яка поєднує в собі високу мораль, культуру з почуттям патріотизму та соціальної справедливості;

     Загалом діяльність циклової комісії орієнтована на посилення науково-дослідницької спрямованості навчання та визначається поглибленим змістом програм на рівні національних стандартів освіти за переліком дисциплін, підготовку яких здійснюють викладачі циклової комісії.

Викладацький склад циклової комісії бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту

Гриценко Ольга Миколаївна – голова циклової комісії, викладач вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «викладач-методист», кандидат економічних наук.

Освіта та практичний досвід:

Закінчила у 2000 р. Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Облік і аудит» (економіст).

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і контроль запасів на підприємствах ресторанного господарства» у Київському національному торговельно-економічному університеті.

Автор більше 40 наукових праць.

Працює у ХТЕК КНТЕУ – з  2001  р. на посаді викладача.

З 01.09.2016 р.. – очолює циклову комісію.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках», «Облік і звітність в бюджетних установах», «Контроль і ревізія».

Наукові інтереси: стратегічні напрями розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

Гребінська Світлана Іванівна – викладач вищої категорії, має педагогічне звання «викладач-методист»,  кандидат економічних наук.

Освіта та практичний досвід:

Закінчила в 2003 р. Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Фінанси» (економіст-фінансист).

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-економічні фактори мотивації персоналу машинобудівних підприємств» у Хмельницькому національному університеті.

Автор близько 40 наукових праць.

2011- 2016 р. р. очолювала циклову комісію.

З 01.09.2016 р. – заступник директора з виховної роботи.

Працює у ХТЕК КНТЕУ – з 2003 р. на посаді викладача.

Викладає дисципліни: «Фінанси підприємств», «Страхові послуги», «Фінансовий ринок».

Наукові інтереси: страхування у всіх його різноманітних аспектах та дослідження економічного розвитку підприємств.

Фролова Наталія Леонідівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «викладач-методист».

Освіта та практичний досвід:

Закінчила у 1994 р. Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва (інженер-хімік-технолог).

У 2000 р. закінчила Хмельницький Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Фінанси» (економіст).

Автор навчального посібника «Казначейська справа» та має більше 20 наукових праць.

Працює у ХТЕК КНТЕУ:

У 1997 р. – прийнята на посаду лаборанта.

З 2000 р. – викладач, голова циклової комісії.

З 2001 р. – завідувач фінансового відділення.

Викладає дисципліни: «Казначейська справа», «Бюджетна система», «Вступ до спеціальності».

Наукові інтереси: реформування державних фінансів України на сучасному етапі розвитку економічних відносин.

Терехова Наталія Петрівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «викладач-методист».

Освіта та практичний досвід:

Закінчила у 1985 р. Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності» (економіст).

У 2003 р. закінчила Тернопільську академія народного господарства за спеціальністю «Фінанси» (магістр з фінансів).

Працює у ХТЕК КНТЕУ:

У 1994 р. – прийнята на посаду викладача.

З 2000 р. – голова циклової комісії.

З 2008 р. – методист коледжу.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках».

Наукові інтереси: методика викладання облікових дисциплін.

Соколова Лариса Сергіївна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «викладач-методист».

Освіта та практичний досвід:

Закінчила у 1998 р. Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит» (економіст - фінансист).

Працює у ХТЕК КНТЕУ:

У 1994 р. – прийнята на посаду майстра виробничого навчання.

З 1998 р. – переведена на посаду викладача.

З 2000 р. – переведена на посаду методиста заочного відділення.

З 2009 р. – завідувач заочного відділення.

У 2014 році закінчила магістратуру Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Викладає дисципліни: «Податкова система».

Наукові інтереси: вивчення ключових теоретичних положень проблем оподаткування в України.

Шмерко Олена Петрівна – викладач вищої категорії, має педагогічне звання «викладач-методист».

 кандидат психологічних наук.

Освіта та практичний досвід:

Закінчила у 2002 р. Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Менеджмент організацій» (менеджер-економіст).

У 2003 р. закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси» (магістр з фінансів).

У 2010 р. закінчила Хмельницький інститут соціальних технологій Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Психологія» (психолог).

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні особливості формування професійної компетенції студентів коледжів торгово-економічного профілю» у Київському національному торговельно-економічному університеті.

Автор 16 наукових праць.

Працює у ХТЕК КНТЕУ:

У 1994 р. – прийнята на посаду майстра виробничого навчання.

З 2006 р. – переведена на посаду викладача.

Викладає дисципліни: «Банківські операцій», «Фінанси», «Гроші та кредит».

Наукові інтереси: розвиток банківської системи в Україні.

Іваній Лідія Миколаївна – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Освіта та практичний досвід:

Закінчила у 1978 р. Ужгородський державний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік» (економіст).

Працює у ХТЕК КНТЕУ:

У 1980 р. – прийнята на посаду бухгалтера коледжу.

З 1986 р. – головний бухгалтер коледжу.

Викладає дисципліни: «Навчальна практика», «Технологічна практика».

Наукові інтереси: організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах.

Нестерук Галина Володимирівна – викладач першої категорії.

Освіта та практичний досвід:

Закінчила у 2007 р. Хмельницький економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» (спеціаліст з обліку та аудиту).

У 2014 році закінчила магістратуру Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Працює у ХТЕК КНТЕУ:

У 1997 р. – прийнята на посаду лаборанта.

З 2010 р. – переведена на посаду викладача.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Статистика».

Наукові інтереси: вивчення аспектів становлення бухгалтерського обліку та організації його на підприємствах різних форм власності.

Осипова Ольга Сергіївна – викладач першої категорії.

Освіта та практичний досвід:

Закінчила у 2007 р. Хмельницький національний університет за спеціальністю «Фінанси» (спеціаліст з фінансів).

У 2010 р. закінчила магістратуру Хмельницького університету управління та права, за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (менеджер (управитель) з адміністративної діяльності).

Працює у ХТЕК КНТЕУ:

У 2001 р. – прийнята на посаду лаборанта.

З 2013 р. – переведена на посаду викладача.

Викладає дисципліни: «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Фінанси підприємств», «Інфраструктура фінансового ринку».

Наукові інтереси: теоретико-методологічні основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності.