50

Найдук Галина Іванівна

В Хмельницькому торговельно-економічному коледжі КНТЕУ працює з 1983 року на посаді викладача, з 1998 року – завідувачем технологічного відділення, а з 2000 року по теперішній час– заступником директора з навчальної роботи.

Найдук Галина Іванівна закінчила Донецький інститут радянської торгівлі у 1981 році за спеціальністю: «Технологія і організація громадського харчування» та здобула кваліфікацію інженер – технолог та Тернопільську академію народного господарства у 2004 році за спеціальністю: «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістр з менеджменту організацій.

Галина Іванівна являється високо досвідченим викладачем та адміністратором, свої головні зусилля зосереджує на вихованні всебічно розвинутих, національно свідомих, морально стійких висококваліфікованих фахівців для підприємств ресторанного господарства.

Як заступник директора з навчальної роботи вміло організовує навчально-виховний процес, постійно контролює роботу завідувачів відділеннями, голів циклових комісій, завідувачів кабінетами, викладачів.

За її ініціативою була підготовлена та надрукована збірка Положень навчально-виховної роботи Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.

Галина Іванівна керує Методичної, Адміністративною радами коледжу,   Організаційно-методичною комісією з контролю за навчально-виховним процесом, методичною роботою викладачів і майстрів виробничого навчання,  надає допомогу викладачам коледжу в формуванні духовності, культури, суспільно-значущих якостей особистості громадянина України.

Вона створює умови для здорового мікроклімату в навчальних групах, на відділеннях, в коледжі, не допускає створення мікрогруп малоактивних і пасивних студентів, залучає студентів до участі в культурно-спортивних заходах, що сприяє формуванню загальнолюдських цінностей.

Як педагог Найдук Г.І. запроваджує  в навчальний процес новітні технології: проблемні лекції, семінари, ситуативно-рейтингові ігри, бінарні заняття. Використовує елементи модульно-рейтингового навчання. Надає методичну допомогу молодим викладачам коледжу в становленні їх як фахівців і педагогів.


За плідну працю Найдук Г.І. нагороджена:

  • Почесною Грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації нагородити (жовтень 2013 р.);
  • Нагрудним знаком „Відмінник освіти України” (2004 р.),
  • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р.),
  • Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації управління освіти і науки (2004 р.).

Як фахівець постійно працює над удосконаленням своїх професійних знань, вмінь, вивчаючи вітчизняний та зарубіжний досвід з питань впровадження прогресивних форм організації виробництва кулінарної продукції і обслуговування споживачів в сфері ресторанного господарства.

Викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист».

Сімейний стан: заміжня, має сина та доньку.

 

Naiduk Galyna Ivanivna

In Khmelnytskyi College of Trade and Economics, KNUTE Naiduk Galyna Ivanivna has been working since 1983. In 1983-1998 she worked as a teacher. In 1998-2000 she held the position of head of the technological department. From 2000 to present - the deputy director of educational work.

 

In 1981 Naiduk Galyna Ivanivna graduated from the Faculty of Technology and Organization of Catering of Donetsk Institute of Soviet Trade as an engineer-technologist

In 2004 she graduated with the Master's Degree in Management of Organizations from Ternopil Academy of National Economy.

Galyna Ivanivna is a highly experienced teacher and administrator. She is focusing her main efforts on the education of fully developed, nationally conscious, morally stable, highly skilled specialists for restaurant enterprises.

As a deputy director of educational work she skillfully organizes the educational process, constantly supervises the work of heads of departments, chairmen of cycle commissions and teachers.

Galyna Ivanivna manages the Methodological, Administrative Councils of the College, the Organizational-Methodological Commission for the control of the educational process, the methodical work of teachers and masters, coordinates college teachers.

She creates a healthy microclimate in the educational groups and at the departments, she does not allow the creation of micro groups of low active and passive students, uses effective and efficiency methods of teaching, focusing on the individuals needs of each student.

As a teacher, Naiduk Galyna Ivanivna implements the latest technologies into the educational process: problem lectures, seminars, situational games, binary lessons. Uses the elements of the module-rating training. Provides methodological assistance to college teachers in forming their professional competence.

She has been awarded

  • Certificate of Merit of the Khmelnytskyi Regional State Administration (October, 2013).
  • Excellence in Education of Ukraine medal (2004).
  • Certificate of Merit of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2004).
  • Certificate of Merit of the Khmelnytskyi Regional State Administration of Education and Science (2004).

As a specialist, she is constantly working on improving her professional knowledge and skills, studying Ukrainian and foreign modern experience and introducing the progressive forms of organization the production of culinary products and customer services  in the  restaurant sector.

Teacher’s  qualification category "specialist of the highest category" and pedagogical title "teacher- methodologist".

Marital status: married, has a son and a daughter.