Трішкіна Ніна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент,

директор коледжу

 

З 1991 р. по теперішній час працює в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі. Займала посади:

 • лаборанта(1991)
 • майстра виробничого навчання (1991-1992)
 • методиста заочного відділення (1992-1996)
 • викладача (1996-1998)
 • завідувача товарознавчим відділенням (1998-2007)
 • заступник директора з навчально-методичної роботи (2007-2008)
 • директора коледжу з 2008 року по теперішній час.

 Трішкіна Ніна Іванівна закінчила у 1991 році Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю „Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами” та здобула кваліфікацію „товарознавець вищої категорії”.

  У Київському торговельно-економічному університеті захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: ”Товарна політика оптового підприємства в системі маркетингу” за спеціальністю: „Економіка, організація і управління підприємством” (16.03.2006р.).

З 2001 року Трішкіна Н.І. опублікувала 161 наукову та науково-методичну працю.

Взяла участь у роботі 56 науково-теоретичних, науково-практичних та науково-методичних конференціях різних рівнів.

 Більше 18 років є членом секції товарознавства підкомісії з товарознавства і торговельного підприємництва Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва при Міністерстві освіти і науки України.

 За плідну працю Трішкіна Н.І. нагороджена: 

 • Почесною грамотою Хмельницької обласної Ради за відданість обраній професії, заслуги в реалізації завдань національної політики в галузі освіти, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання української молоді, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня працівників освіти (06.10.2013 р.)
 • Почесною грамотою Хмельницької міської Ради за багаторічну, сумлінну та плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для підприємств, установ і організацій міста Хмельницького та з нагоди ювілею (05.04.2012 р.).
 • Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих молодших спеціалістів для сфери торгівлі, ресторанного господарства і бюджетних установ та з нагоди 50-річчя від дня народження (05.04.2012 р.).
 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки (16.08.2007 р.);
 • Почесною грамотою КНТЕУ з нагоди 40 річчя з дня заснування технікуму та за сумлінну багаторічну працю (27.09.2005 р. КНТЕУ);
 • Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації управління освіти і науки (№105-К від 20.09.2004 р.).

 У 2009 р. в Хмельницькому регіональному рейтингу популярності «Людина року» отримала перемогу в номінації «Кращий науковець».

У 2012 р. на обласному конкурсі стала переможцем у номінації «Кращий директор вищого навчального закладу І–ІІ рівнів акредитації».

 У 2012 р. отримала вчене звання «доцент».

 Останні п’ять років очолює навчальний заклад - Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ, займається формуванням кадрового складу, проведенням профорієнтаційної роботи, організацією навчально-виховного процесу, науковою роботою, студентською науковою роботою, оновленням матеріально-технічної бази, становленням коледжу як найкращого в регіоні.

 Трішкіна Ніна Іванівна - скарбниця знань, умінь, досвіду й людина, яка усвідомлює важливість прийнятих рішень, відчуває власну відповідальність за їх результати і має здатність передбачати майбутнє.

 Як, викладач, Ніна Іванівна має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист».

Сімейний стан: заміжня.

 

Nina I. Trishkina

PhD in Economics, associate professor

College Director

She has worked at Khmelnitsky College of Trade and Economics since 1991. She occupied such positions as:

 • laboratory assistant (1991)
 • training officer (1991-1992)
 • correspondent department methodologist (1992-1996)
 • lecturer (1996-1998)
 • Head of the Commodity Science Department (1998-2007)
 • Deputy Director for Educational and Methodological Work (2007-2008)
 • College Director (since 2008).

In 1991 Trishkina Nina Ivanivna graduated from Kyiv Institute of Trade and Economics with the specialty “Commodity Science and Organization of Trade of Non-food Products” and got the qualification of “commodity science specialist of the highest category”.

In Kyiv University of Trade and Economics she defended her dissertation paper for the degree of PhD in Economics on the subject: “Commodity policy of the wholesale enterprise in the marketing system”, specializing in “Economics, organization and management of the enterprise” (March 16, 2006).

Since 2001 Trishkina N.I. has published 161 scientific and methodological works.

She has taken part in 56 scientific-theoretical, scientific-practical and scientific- methodological conferences of different levels.

For more than 18 years she has been a member of section “Commodity” of subcommittee on “Commodity and trade business” of scientific- methodological commission of Economy and Entrepreneurship of Ministry of Education and Science of Ukraine.

Awards and honors

 • Certificate of honor of the Khmelnytsky Oblast Council for the dedication of the chosen profession, achievements in the implementation of the tasks of the national policy in the field of education, a significant personal contribution to the training and education of Ukrainian youth, the training of highly skilled specialists and on the occasion of the Day of Education Workers (06.10.2013)
 • Certificate of honor of the Khmelnytsky City Council for long-term, diligent and prolific work, high professionalism, a significant personal contribution to the training of highly skilled specialists for enterprises, institutions and organizations of the city of Khmelnitsky and on the occasion of the anniversary (05.04.2012).
 • Certificate of honor of the Khmelnytsky regional state administration for many years of diligent work, high professionalism, significant personal contribution to the training of skilled junior specialists for the sphere of trade, restaurant business and budgetary institutions on the occasion of the 50th anniversary (05.04.2012).
 • Certificate of honor of the Cabinet of Ministers of Education and Science (16.08.2007)
 • Certificate of honor of KNTEU on the occasion of the 40th anniversary of the foundation of the college and for the dedicated long-term work (09.2005)
 • Certificate of honor of the Khmelnytsky Oblast State Administration of the Department of Education and Science (№105-К from 20.09.2004)

In 2009 she won in the nomination “The best scientist” in Khmelnitsky regional popularity rating “Person of the Year”. 

In 2012 she won in the nomination “The best director of higher educational institution of I-II level of accreditation” in regional contest.

In 2012 she received the academic title “Associate Professor”.

 

For the past five years she has been at the head of the educational institution - Khmelnytsky College of Trade and Economics of KNUTE. She is in charge of the formation of personnel, conducting vocational guidance work, organizing the educational process, scientific work, student scientific work, updating the material and technical base, making college the best in the region.

Trishkina Nina Ivanivna is a treasure of knowledge, skills, experience and is a person who is aware of the importance of the decisions made, feels her own responsibility for the results and has the ability to foresee the future.

As a lecturer Nina Ivanivna has a qualification category “specialist of the highest category” and a pedagogical title “teacher-methodologist”.

Marital status: married.