Наукова діяльність

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

Науково-дослідницька діяльність викладачів та студентів коледжу спрямована на вирішення актуальних проблем соціально-економічного розвитку України і здійснюється  кандидатом економічних наук, доцентом Трішкіною Н.І., аспірантами, які є викладачами коледжу та під їх керівництвом студентами випускних курсів.

Основними напрямками дослідження є економіка торгівлі, фінансові та комерційні показники підприємств, педагогічні підходи у виховані сучасної молоді. Характерним є концентрація наукових зусиль на дослідженні внутрішнього ринку, зростанні та покращенні структури споживчого ринку, активізації підприємницької діяльності, розширенні інноваційних перетворень, організаційних форм і методів торгівлі.

Підвищення рівня підготовки молодших спеціалістів в навчальному закладі здійснюється за рахунок спонукання молодих викладачів до навчання у аспірантурі. У коледжі працюють 8 кандидатів наук; 6 аспірантів. На початку 2014 – 2015 навчального року до аспірантури поступили Гула Л.І, Бондарчук К.П., Назарчук Н.М.

Теми дисертаційних досліджень викладачів коледжу

№ з/п

Прізвище, ініціали науковця

Тема дисертаційного дослідження

1

Трішкіна Н.І.

Теоретичні основи та прикладні аспекти маркетингу в оптовій торгівлі України

2

Гребінська С.І.

Оплата та мотивація праці машинобудівних підприємств

3

Гриценко О.М.

Облік і контроль запасів на підприємствах ресторанного господарства

4

Зуб М.Я.

Організаційно-економічний механізм регулювання і розвитку регіонального ринку праці за умов Євроінтеграції

5

Краснопера Т.В.

Психологічні особливості розвитку навичок аудіювання майбутніх фахівців з міжнародних відносин

6

Шмерко О.П.

Психологічні особливості формування професійної компетентності студентів коледжу торгово-економічного профілю

7

Янковська Г.В.

Маркетингові комунікативні стратегії підприємств готельного господарства

8

Шпичко І.О.

Формування соціальних компетентностей майбутніх фахівців сфери обслуговування

9

Швець Н.С.

Морально-етична проблематика у творчості Олекси Гай-Головка

10

Сольська В.В.

Організаційно-економічні засади оцінки майна підприємств

11

Гула Л.І.

Розвиток торговельно-економічної лексики в українській мові ХІІІ – ХYIII ст.

12

Терехов Д.С.

Інформаційні системи та технології в управлінні підприємствами

13

Бондарчук К.П.

Технологія жельованих десертів з глюкозно-фруктовим сиропом

14

Назарчук Н.М.

Технології солодких соусів з сиропом сорго

Перелік наукових праць викладачів коледжу за звітний період

Трішкіна Н.І.

 

№з/п

Назва доповіді або тез

Місце проведення – за формою:

1

Концепція ефективного маркетингу

Соціально-економічна інтеграція України у глобальну інноваційну економіку: досвід підприємств і регіонів [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 вересня 2014 р. //  Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – С. 58-60.

2

Інноваційні підходи розвитку оптової торгівлі України

Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 27. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 411-416. (фахове видання)

3

Маркетинг в діяльності торговельного посередництва

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»: збірник наукових праць. Вип. 8.Частина 1 – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 43-46.

(фахове видання)

4

Проблеми маркетингу на оптових підприємствах України

Концепція сталого розвитку економічної та соціальної політики // Міжнародна науково-практична конференція, 3 – 4 жовтня 2014 р. Київ. У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 2. – С.107-110.

5

Проблеми управлінської діяльності на оптових підприємствах маркетингової орієнтації

Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації // Міжнародна науково-практична конференція, 10 – 11 жовтня 2014 р. У 2-х частинах / ред.. кол.: К.С. Шапоншников [та ін.]. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч. 2.. – С. 10-12.

6

Історія комп’ютерної техніки

Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 16 – 17 жовтня 2014 р.:  - Тернопіль: 2014. – С. 158-160.

7

Дослідження споживчого попиту та планування закупівель товарів на підприємствах оптової торгівлі

Хмельницький національний університет

 (Монографія)

8

Впровадження маркетингу у вищі навчальні заклади

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 2, № 5 (216). – 2014 р. – С. 103-108.

 (фахове видання)

9

Маркетинговий аналіз освітнього середовища (тези)

Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України // ІХ міжнародна науково-практична конференція, 4 – 6 грудня 2014 р., Хмельницький національний університет. – м. Хмельницький, 2014 р. – С. 60-61.

10

Система управління якістю – складова європейської освіти

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 5, Том ІІІ (53): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – 244-251.

11

Підвищення ефективності управління товаропостачання на підприємствах оптової торгівлі

Молодий вчений. Науковий журнал. – Херсон.: Видавничий дім «Гельветика», № 12 (12) 2014. – С. 140-143.

(міжнародне видання)

12

Виховна робота в гуртожитку щодо підготовки студентів до сімейного життя

Соціально-педагогічна діяльність вищих навчальних закладів щодо формування сімейних цінностей у студентської молоді: навчально-методичний посібник / за заг. ред. д-ра іст. Наук, проф.. О.А.Удова. – Суми : Сумський державний університет. 2014. – 198 с.

(С. 145-146.)

13

Інформаційно-дидактичне забезпечення всіх елементів навчального процесу

Вітчизняна наука на зламі епохи: проблеми і перспективи розвитку // ХІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 30-31 січня 2015 р., Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м. Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – С. 343-349.

14

Формування маркетингової товарної політики підприємств посередницької діяльності

Вітчизняна наука на зламі епохи: проблеми і перспективи розвитку // ХІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 30-31 січня 2015 р., Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м. Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – С. 147-152.

15

Проблеми використання маркетингу в малих торговельних підприємствах України

Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 19-21 лютого 2015 р., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015 р.. – С. 243-236. 

16

Державне регулювання торговельного посередництва

Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення // Міжнародна науково-практична конференція, 6-7 березня 2015 р., Ужгородський національний університет. – м. Ужгород, 2015 р. – С.275-278.

17

Маркетингові інновації в посередницькій діяльності

Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій // Міжнародна науково-практична конференція, 13-14 березня 2015 р., Херсонський державний університет. – м. Херсон, 2015 р. – С.145-148.

18

Інноваційні елементи інфраструктури оптового ринку

Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : VІІІ міжнародного бізнес-форуму (Київ, 19 березня 2015 р.) : відп. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац.. торг.-екон. ун-т, 2015. –  С, 231-233.

19

Перспективні  тенденції трансформації оптової торгівлі в контексті Європейської інтеграції економіки України

Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії // ХІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 30-31 березня 2015 р., Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м. Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – Т.2, С. 66-68.

20

Основні чинники в управлінні якістю освіти

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Додаток 1 до Вип. 35, Том VІІ (58) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис,  2015 р. – С.463-470

(міжнародне видання)

21

Новітні технології освіти у начально-виховному процесі вищого навчального закладу

Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» / гол. ред. Сисоєва С. О. – Київ: Видавництво ВП «Едельвейс», 2015. – Випуск 1-2. – 158 c. – С. 75-79. (фахове видання)

22

Креативність як визначальна складова сучасної вищої освіти

Десяті педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського: розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційни процесів: здобутки і перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конфер.(Хмельницький, 14 квіт. 2015 р.) / Хмельницька обласна держава адміністрація, Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія –   Хмельницький : ХГПА, 2015. – С.126-128.

23

Розвиток української науки – складова національно-патріотичного виховання

Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Хмельницький, 2015.

24

Сучасні підходи до формування професійних компетенцій фахівців торговельно-економічного профілю

Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтава, 2015.

(фахове видання)

25

Принципи посередницької діяльності на споживчому ринку України (стаття)

Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтава, 2015.

(фахове видання)

26

Професійно спрямоване навчання як складова формування компетентного фахівця

Хмельницька педагогічно-гуманітарна академія, Хмельницький, 2015.

(фахове видання)

27

Педагогічні проблеми підготовки товарознавців засобами інформаційних технологій

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015.

(фахове видання)

28

Перспективні тенденції трансформації оптової торгівлі в контексті європейської інтеграції економіки України

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015.

(фахове видання)

29

Формування професійних компетенцій фахівців торговельно-економічного профілю

Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля, 2015.

(фахове видання)

30

Економічні аспекти ауторсингу маркетингу на підприємствах оптової торгівлі

Крымский экономический вестник.  Научный журнал. – Симферополь. ОО «Наукове об’єднання «Economics». 2015. – Випуск № 1 (14). – 124 c. – С. 99-102.

(міжнародне видання)

31

Управління ауторсингу маркетингу посередницькими підприємствами

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст // міжнародна науково-практична конференція, 28 – 29 травня 2015 р., Полтавський університет економіки і торгівлі. – м. Полтава, 2015 р.

32

Формування системи бренд-орієнтованих інтегрованих маркетингових комунікацій

Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону // міжнародна науково-практична конференція, 23 – 24 квітня 2015 р., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 347-350.

33

Проблеми розвитку посередницької діяльності в Україні

Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. Чернівці, 2015. (фахове видання)

34

Формування стратегічних напрямків управління діяльністю торговельних посередників

Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі // ІІІ міжнародна науково-практична конференція, 30 квітня 2015 р. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015 р. – С. 143-145.

35

Формування аутсорсингу маркетингу на підприємствах посередницької торгівлі

Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України // ІІІ міжнародна науково-практична конференція, 20-22 травня 2015 р. –  Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. –  Ч. 2. – С.  167 – 172.

36

Оцінка економічної ефективності інновацій посередницьких підприємств

Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу України // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 4-5 червня 2015 р., (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 302-304.

Продовження таблиці

 

Прізвище, ініціали

Назва доповіді або тез

Місце проведення – за формою:

1

Гребінська С.І.

Вплив інфляції на економіку України

Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 травня 2015 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015. – С. 55-57.

2

Гриценко О.М.

Бюджетування, як інструмент управління запасами підприємств ресторанного господарства 

Перспективи розвитку економіки в умовах глобальної кризи : тези. доп. Між нар. наук.-практ. конф., Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ, 27 липня 2014р.), 2014. -С. 70-74 (0,36 друк. арк.)

3

Удосконалення методики формування виробничої собівартості продукції на підприємствах ресторанного господарства в системі фінансового обліку

Збірник наукових праць Херсонського державного  ун-ту. / Серія «Економічні науки»,  серпень, 2014. – С. 129-132 (0,42 друк. арк.)

 

4

Фролова Н.Л.

Стратегічні пріоритети в управлінні бюджетною системою України

Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика : Міжнародна науково-практична конференція / Хмельницький національний університет, 2-4 жовтня 2014 року

5

Назарчук Н.М.

«Технології солодких соусів із застосуванням сиропу сорго»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку та сучасні аспекти якості товарів і послуг, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу:

регіональні особливості» (м. Харків, 19-20 березні 2015 р

6

Боднарчук К.П.

Удосконалення технології десертної продукції з оздоровчо-профілактичними властивостями

Сучасні аспекти формування якості продовольчих та непродовольчих товарів

7

Шпичко І.О.

Позанавчальна робота як один із засобів формування  соціальної компетентності у майбутніх фахівців.

Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19.березня 2015року.- Київ, 2015.-144с.

8

Тренінг як засіб формування соціальної компетентності.

Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти: збірник наукових праць.- Житомир, 2015.- 380с.

9

Соціальна активність як складова соціальної компетентності.

Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць Житомир, 2015.- 648с.

10

Значення студентського самоврядування у формуванні соціальної компетентності.

Актуальні питання терії і практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців:

Всеукраїнська науково практична конференція ( Хмельницький 21-22 квітня 2015р). Хмельницький : ХНУ, 2015.-190с.

11

Янковська Г.В.

Формування інтегрованих маркетингових комунікацій в комплексі маркетингу підприємств готельного господарства

Вестник ВГУ .

Серия: Экономика и управление. 2015. № 2 ст. 124-130

12

Цілі інтегрованих маркетингових комунікацій у системі маркетингу

 

Громадська організація «Київський економічний науковий центр» Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17-20 березня 2015 р. Частина ІІ. С. 83-86

13

Швець Н.С.

Поема «Сон» Олекси Гай-Головка: особливості інвективної стратегії

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / [заред. д. ф. н., проф. М. П. Ткачука].– Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 39. – С. 222-226.

14

Швець Н.С.

Художнє моделювання морально-етичної проблеми в автобіографічних творах Олекси Гай-Головка

Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. / ed. by Prof. Ihor Nabytovych. Lublin: Maria Curie-Sklodovska University. 2014. Volume VII – Р. 271-278.

15

Тарас Шевченко в інтерпретації Олекси Гай-Головка

Гомін України (Торонто) : суспільно-політичний тижневик. 2014. № 21 (3545). 27 травня. – С. 8.

16

Лучицька Н.Ю.

Формування інформаційного простору вищого навчального закладу

Перша всеукраїнська науково-практична конференція

Хмельницький, 2015

17

Терехов Д.С.

Бренд-менеджмент як необхідний елемент інноваційного розвитку сучасного підприємства

Вісник Волинського інститут економіки і менеджменту. – 2014, №10, т.2 с.262-268

18

Інноваційне управління промисловими підприємствами в системі ефективного використання конкурентного потенціалу

Монографія / за наук. Ред. Д-ра екон. наук, проф. В.М.Ніжника – Хмельницький : ХНУ, 2014. -578

19

Інноваційні фактори конкурентоспроможності сучасного машинобудівного підприємства

Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. -2014.- вип.46. –с.229-232

20

Управління підприємством за умов перманентних змін у середовищі його діяльності

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2015. – №1 (45), т.1.-с.157-160

21

Нейропсихологічна складова маркетингу у процесі вивчення поведінки споживача

Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука і економіка». – 2015.-№1 (37). – с. 62-65

22

SMM-маркетинг у системі управління сучасним підприємством

Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука і економіка». – 2015.-№1 (37). – с. 77-80

23

Терехов Д.С.

Обґрунтування шляхів забезпечення ефективного використання основних фондів підприємства

Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука і економіка». – 2015.-№3 (39).

Якість отриманої освіти значною мірою визначається реалізацією комплексного підходу до роботи з обдарованою студентською молоддю, посиленням уваги до організації та керівництва студентською наукової діяльності, зокрема через активізацію проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, яка залишається наймасовішим заходом, Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів.

Участь студентів у науково-практичних конференціях

за 2014-2015 навчальний рік

Науковий керівник

Прізвище студента, група

Тема доповіді

Тема та місце проведення конференції

Янковська Г.В.

Козубай Анастасія

КДР - 9

Реклама в комплексі маркетинговий комунікацій підприємства

Наукова конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної економіки» (Хмельницький фінансово-економічний коледж ХЕУ)

 

24 квітня 2015 року

Стасюк Ірина

КДР - 9

Технологія створення бренду підприємств готельного господарства

Огороднік Олександр

КДР - 9

Маркетинг в  підприємницькій діяльності

Кушнір Анастасія

КДР - 9

Інтернет як інструмент маркетингу

Костенецька Ольга.

КДР-9

Особливості маркетингу туристичних послуг на прикладі готелю

Ейсмонт Олександр

 КДР-9

Роль маркетингу в сучасних підприємствах

Литвинюк Ольга

ТКД - 127

Розробка програми маркетингу для виведення нового товару на ринок

Сідор Альона

ТКД-127

Розробка, реалізація і оцінка стратегії підприємств

Плескань Іванна

ТКД-127

Роль PR в маркетинговій діяльності підприємств

Зозуля Дарья

ТКД-125

Розробка комунікативної стратегії для підприємств

Щербицька Анна

ТКД - 125

Туризм як одна з пріоритетних галузей розвитку депресивного аграрного регіону

Шепель Юлія.

ТКД - 125

Еvent – заходи як інструмент просування товарних брендів і послуг

 

Гребінська С.І.

Троян Віта,

БО-27

Сучасний стан ринку медичного страхування та основні напрями його розвитку

VІ студентська наукова конференція студентського наукового товариства «Еврика»: «Інтеграція економіки України у період економічної нестабільності», Фінансово-економічний коледж ХЕУ,  23 квітня 2015 р.

Каськова Ліана,

БО-26

Тенденції розвитку ринку медичного страхування України

Всеукраїнський Форум студентської науки «Розвиток фінансових послуг у контексті нової фінансової архітектури», КНТЕУ, 14-15 травня 2015 р.

Гриценко О.М.

Черніюк Катерина,

КДР-8

Бухгалтерський облік як джерело інформації для прийняття управлінських рішень

Студентський круглий стіл «Сучасні напрями розвитку обліку в Україні», КНТЕУ, кафедра бухгалтерського обліку, 03.12.2014 р.

Заспа Світлана,

КДР-8

Необхідність застосування міжнародних стандартів фінансової звітності у практиці вітчизняних суб’єктів господарювання

Макарова Наталія,

БО-27

Актуальні проблеми та перспективи депозитних операцій на сучасному етапі в банках України

VІ студентська наукова конференція студентського наукового товариства «Еврика»: «Інтеграція економіки України у період економічної нестабільності», Фінансово-економічний коледж ХЕУ,  23 квітня 2015 р.

Терехова Н.П.

Козенко Олена,

БО-26

Фінансова безпека банківських установ

VІ студентська наукова конференція студентського наукового товариства «Еврика»:  «Інтеграція економіки України у період економічної нестабільності», Фінансово-економічний коледж ХЕУ,  23 квітня 2015 р.

Каськова Ліана,

БО-26

Оцінка стану банківської системи України

Шмерко О.П.

Ружицька Аліна,

БО-28

Формування та розвиток ринку цінних паперів в Україні

Всеукраїнський Форум студентської науки «Розвиток фінансових послуг у контексті нової фінансової архітектури», КНТЕУ, 14-15 травня 2015 р.

Калініченко Вікторія,

БО-28

Фінансовий моніторинг як засіб регулювання фінансових інституцій

Кондратюк Ірина,

БО-28

Проблеми державного регулювання

Ружицька Аліна,

БО-28

Сучасний стан Пенсійного фонду України

VІ студентська наукова конференція студентського наукового товариства «Еврика»:  «Інтеграція економіки України у період економічної нестабільності», Фінансово-економічний коледж ХЕУ,  23 квітня 2015 р.

Кондратюк Ірина,

БО-28

Податки в інвестиційній діяльності України

Калініченко Вікторія,

 БО-28

Сучасний ринок страхування та тенденції його розвитку

Сич Анастасія,

БО-28

Державний борг

Леценко Олександра,

БО-28

Управління місцевими бюджетами

Останні новини

«Знавець устаткування ЗРГ»

24.11.2017

23 листопада 2017 року року викладач Надворна Н.Е., провела брейн ринг «Знавець устаткування ЗРГ» серед студентів ІІ курсу

Подорож у світ професій

24.11.2017

23 листопада 2017 р. у Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті м. Хмельницького відбувся захід «Подорож у світ професій»

«Допоки пам'ять в серці не згасає».

23.11.2017

Пам'яті найбільшої трагедії XX століття присвячена виставка-реквієм «Допоки пам'ять в серці не згасає».

«Електронна пошта»

22.11.2017

22 листопада 2017 року викладачем Манзюк Тетяною Вікторівною було проведено відкрите лекційне заняття в групі ОА-4 з дисципліни «Інформатика» на тему: «Електронна пошта».

«Перші кроки»

22.11.2017

Відбулася виставка-розпродаж кондитерських виробів «Перші кроки», де вперше про себе заявили студенти першого курсу, як майбутні технологи.

«Картопляні фантазії»

21.11.2017

21 листопада 2017 року

«Облік запасів»

21.11.2017

21 листопада 2017 р. викладачем циклової комісії бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту Гриценко О.М проведено відкрите лекційне заняття із застосуванням інтерактивних технологій з дисципліни «Фінансовий облік» на тему: «Облік запасів», група ОА- 2.