Наукова діяльність

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

Науково-дослідницька діяльність викладачів та студентів коледжу спрямована на вирішення актуальних проблем соціально-економічного розвитку України і здійснюється  кандидатом економічних наук, доцентом Трішкіною Н.І., аспірантами, які є викладачами коледжу та під їх керівництвом студентами випускних курсів.

Основними напрямками дослідження є економіка торгівлі, фінансові та комерційні показники підприємств, педагогічні підходи у виховані сучасної молоді. Характерним є концентрація наукових зусиль на дослідженні внутрішнього ринку, зростанні та покращенні структури споживчого ринку, активізації підприємницької діяльності, розширенні інноваційних перетворень, організаційних форм і методів торгівлі.

Підвищення рівня підготовки молодших спеціалістів в навчальному закладі здійснюється за рахунок спонукання молодих викладачів до навчання у аспірантурі. У коледжі працюють 8 кандидатів наук; 6 аспірантів. На початку 2014 – 2015 навчального року до аспірантури поступили Гула Л.І, Бондарчук К.П., Назарчук Н.М.

Теми дисертаційних досліджень викладачів коледжу

№ з/п

Прізвище, ініціали науковця

Тема дисертаційного дослідження

1

Трішкіна Н.І.

Теоретичні основи та прикладні аспекти маркетингу в оптовій торгівлі України

2

Гребінська С.І.

Оплата та мотивація праці машинобудівних підприємств

3

Гриценко О.М.

Облік і контроль запасів на підприємствах ресторанного господарства

4

Зуб М.Я.

Організаційно-економічний механізм регулювання і розвитку регіонального ринку праці за умов Євроінтеграції

5

Краснопера Т.В.

Психологічні особливості розвитку навичок аудіювання майбутніх фахівців з міжнародних відносин

6

Шмерко О.П.

Психологічні особливості формування професійної компетентності студентів коледжу торгово-економічного профілю

7

Янковська Г.В.

Маркетингові комунікативні стратегії підприємств готельного господарства

8

Шпичко І.О.

Формування соціальних компетентностей майбутніх фахівців сфери обслуговування

9

Швець Н.С.

Морально-етична проблематика у творчості Олекси Гай-Головка

10

Сольська В.В.

Організаційно-економічні засади оцінки майна підприємств

11

Гула Л.І.

Розвиток торговельно-економічної лексики в українській мові ХІІІ – ХYIII ст.

12

Терехов Д.С.

Інформаційні системи та технології в управлінні підприємствами

13

Бондарчук К.П.

Технологія жельованих десертів з глюкозно-фруктовим сиропом

14

Назарчук Н.М.

Технології солодких соусів з сиропом сорго

Перелік наукових праць викладачів коледжу за звітний період

Трішкіна Н.І.

 

№з/п

Назва доповіді або тез

Місце проведення – за формою:

1

Концепція ефективного маркетингу

Соціально-економічна інтеграція України у глобальну інноваційну економіку: досвід підприємств і регіонів [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 вересня 2014 р. //  Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – С. 58-60.

2

Інноваційні підходи розвитку оптової торгівлі України

Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 27. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 411-416. (фахове видання)

3

Маркетинг в діяльності торговельного посередництва

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»: збірник наукових праць. Вип. 8.Частина 1 – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 43-46.

(фахове видання)

4

Проблеми маркетингу на оптових підприємствах України

Концепція сталого розвитку економічної та соціальної політики // Міжнародна науково-практична конференція, 3 – 4 жовтня 2014 р. Київ. У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 2. – С.107-110.

5

Проблеми управлінської діяльності на оптових підприємствах маркетингової орієнтації

Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації // Міжнародна науково-практична конференція, 10 – 11 жовтня 2014 р. У 2-х частинах / ред.. кол.: К.С. Шапоншников [та ін.]. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч. 2.. – С. 10-12.

6

Історія комп’ютерної техніки

Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 16 – 17 жовтня 2014 р.:  - Тернопіль: 2014. – С. 158-160.

7

Дослідження споживчого попиту та планування закупівель товарів на підприємствах оптової торгівлі

Хмельницький національний університет

 (Монографія)

8

Впровадження маркетингу у вищі навчальні заклади

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 2, № 5 (216). – 2014 р. – С. 103-108.

 (фахове видання)

9

Маркетинговий аналіз освітнього середовища (тези)

Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України // ІХ міжнародна науково-практична конференція, 4 – 6 грудня 2014 р., Хмельницький національний університет. – м. Хмельницький, 2014 р. – С. 60-61.

10

Система управління якістю – складова європейської освіти

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 5, Том ІІІ (53): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – 244-251.

11

Підвищення ефективності управління товаропостачання на підприємствах оптової торгівлі

Молодий вчений. Науковий журнал. – Херсон.: Видавничий дім «Гельветика», № 12 (12) 2014. – С. 140-143.

(міжнародне видання)

12

Виховна робота в гуртожитку щодо підготовки студентів до сімейного життя

Соціально-педагогічна діяльність вищих навчальних закладів щодо формування сімейних цінностей у студентської молоді: навчально-методичний посібник / за заг. ред. д-ра іст. Наук, проф.. О.А.Удова. – Суми : Сумський державний університет. 2014. – 198 с.

(С. 145-146.)

13

Інформаційно-дидактичне забезпечення всіх елементів навчального процесу

Вітчизняна наука на зламі епохи: проблеми і перспективи розвитку // ХІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 30-31 січня 2015 р., Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м. Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – С. 343-349.

14

Формування маркетингової товарної політики підприємств посередницької діяльності

Вітчизняна наука на зламі епохи: проблеми і перспективи розвитку // ХІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 30-31 січня 2015 р., Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м. Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – С. 147-152.

15

Проблеми використання маркетингу в малих торговельних підприємствах України

Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 19-21 лютого 2015 р., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015 р.. – С. 243-236. 

16

Державне регулювання торговельного посередництва

Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення // Міжнародна науково-практична конференція, 6-7 березня 2015 р., Ужгородський національний університет. – м. Ужгород, 2015 р. – С.275-278.

17

Маркетингові інновації в посередницькій діяльності

Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій // Міжнародна науково-практична конференція, 13-14 березня 2015 р., Херсонський державний університет. – м. Херсон, 2015 р. – С.145-148.

18

Інноваційні елементи інфраструктури оптового ринку

Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : VІІІ міжнародного бізнес-форуму (Київ, 19 березня 2015 р.) : відп. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац.. торг.-екон. ун-т, 2015. –  С, 231-233.

19

Перспективні  тенденції трансформації оптової торгівлі в контексті Європейської інтеграції економіки України

Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії // ХІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 30-31 березня 2015 р., Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м. Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – Т.2, С. 66-68.

20

Основні чинники в управлінні якістю освіти

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Додаток 1 до Вип. 35, Том VІІ (58) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис,  2015 р. – С.463-470

(міжнародне видання)

21

Новітні технології освіти у начально-виховному процесі вищого навчального закладу

Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» / гол. ред. Сисоєва С. О. – Київ: Видавництво ВП «Едельвейс», 2015. – Випуск 1-2. – 158 c. – С. 75-79. (фахове видання)

22

Креативність як визначальна складова сучасної вищої освіти

Десяті педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського: розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційни процесів: здобутки і перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конфер.(Хмельницький, 14 квіт. 2015 р.) / Хмельницька обласна держава адміністрація, Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія –   Хмельницький : ХГПА, 2015. – С.126-128.

23

Розвиток української науки – складова національно-патріотичного виховання

Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Хмельницький, 2015.

24

Сучасні підходи до формування професійних компетенцій фахівців торговельно-економічного профілю

Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтава, 2015.

(фахове видання)

25

Принципи посередницької діяльності на споживчому ринку України (стаття)

Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтава, 2015.

(фахове видання)

26

Професійно спрямоване навчання як складова формування компетентного фахівця

Хмельницька педагогічно-гуманітарна академія, Хмельницький, 2015.

(фахове видання)

27

Педагогічні проблеми підготовки товарознавців засобами інформаційних технологій

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015.

(фахове видання)

28

Перспективні тенденції трансформації оптової торгівлі в контексті європейської інтеграції економіки України

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015.

(фахове видання)

29

Формування професійних компетенцій фахівців торговельно-економічного профілю

Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля, 2015.

(фахове видання)

30

Економічні аспекти ауторсингу маркетингу на підприємствах оптової торгівлі

Крымский экономический вестник.  Научный журнал. – Симферополь. ОО «Наукове об’єднання «Economics». 2015. – Випуск № 1 (14). – 124 c. – С. 99-102.

(міжнародне видання)

31

Управління ауторсингу маркетингу посередницькими підприємствами

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст // міжнародна науково-практична конференція, 28 – 29 травня 2015 р., Полтавський університет економіки і торгівлі. – м. Полтава, 2015 р.

32

Формування системи бренд-орієнтованих інтегрованих маркетингових комунікацій

Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону // міжнародна науково-практична конференція, 23 – 24 квітня 2015 р., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 347-350.

33

Проблеми розвитку посередницької діяльності в Україні

Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. Чернівці, 2015. (фахове видання)

34

Формування стратегічних напрямків управління діяльністю торговельних посередників

Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі // ІІІ міжнародна науково-практична конференція, 30 квітня 2015 р. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015 р. – С. 143-145.

35

Формування аутсорсингу маркетингу на підприємствах посередницької торгівлі

Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України // ІІІ міжнародна науково-практична конференція, 20-22 травня 2015 р. –  Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. –  Ч. 2. – С.  167 – 172.

36

Оцінка економічної ефективності інновацій посередницьких підприємств

Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу України // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 4-5 червня 2015 р., (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 302-304.

Продовження таблиці

 

Прізвище, ініціали

Назва доповіді або тез

Місце проведення – за формою:

1

Гребінська С.І.

Вплив інфляції на економіку України

Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 травня 2015 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015. – С. 55-57.

2

Гриценко О.М.

Бюджетування, як інструмент управління запасами підприємств ресторанного господарства 

Перспективи розвитку економіки в умовах глобальної кризи : тези. доп. Між нар. наук.-практ. конф., Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ, 27 липня 2014р.), 2014. -С. 70-74 (0,36 друк. арк.)

3

Удосконалення методики формування виробничої собівартості продукції на підприємствах ресторанного господарства в системі фінансового обліку

Збірник наукових праць Херсонського державного  ун-ту. / Серія «Економічні науки»,  серпень, 2014. – С. 129-132 (0,42 друк. арк.)

 

4

Фролова Н.Л.

Стратегічні пріоритети в управлінні бюджетною системою України

Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика : Міжнародна науково-практична конференція / Хмельницький національний університет, 2-4 жовтня 2014 року

5

Назарчук Н.М.

«Технології солодких соусів із застосуванням сиропу сорго»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку та сучасні аспекти якості товарів і послуг, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу:

регіональні особливості» (м. Харків, 19-20 березні 2015 р

6

Боднарчук К.П.

Удосконалення технології десертної продукції з оздоровчо-профілактичними властивостями

Сучасні аспекти формування якості продовольчих та непродовольчих товарів

7

Шпичко І.О.

Позанавчальна робота як один із засобів формування  соціальної компетентності у майбутніх фахівців.

Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19.березня 2015року.- Київ, 2015.-144с.

8

Тренінг як засіб формування соціальної компетентності.

Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти: збірник наукових праць.- Житомир, 2015.- 380с.

9

Соціальна активність як складова соціальної компетентності.

Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць Житомир, 2015.- 648с.

10

Значення студентського самоврядування у формуванні соціальної компетентності.

Актуальні питання терії і практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців:

Всеукраїнська науково практична конференція ( Хмельницький 21-22 квітня 2015р). Хмельницький : ХНУ, 2015.-190с.

11

Янковська Г.В.

Формування інтегрованих маркетингових комунікацій в комплексі маркетингу підприємств готельного господарства

Вестник ВГУ .

Серия: Экономика и управление. 2015. № 2 ст. 124-130

12

Цілі інтегрованих маркетингових комунікацій у системі маркетингу

 

Громадська організація «Київський економічний науковий центр» Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17-20 березня 2015 р. Частина ІІ. С. 83-86

13

Швець Н.С.

Поема «Сон» Олекси Гай-Головка: особливості інвективної стратегії

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / [заред. д. ф. н., проф. М. П. Ткачука].– Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 39. – С. 222-226.

14

Швець Н.С.

Художнє моделювання морально-етичної проблеми в автобіографічних творах Олекси Гай-Головка

Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. / ed. by Prof. Ihor Nabytovych. Lublin: Maria Curie-Sklodovska University. 2014. Volume VII – Р. 271-278.

15

Тарас Шевченко в інтерпретації Олекси Гай-Головка

Гомін України (Торонто) : суспільно-політичний тижневик. 2014. № 21 (3545). 27 травня. – С. 8.

16

Лучицька Н.Ю.

Формування інформаційного простору вищого навчального закладу

Перша всеукраїнська науково-практична конференція

Хмельницький, 2015

17

Терехов Д.С.

Бренд-менеджмент як необхідний елемент інноваційного розвитку сучасного підприємства

Вісник Волинського інститут економіки і менеджменту. – 2014, №10, т.2 с.262-268

18

Інноваційне управління промисловими підприємствами в системі ефективного використання конкурентного потенціалу

Монографія / за наук. Ред. Д-ра екон. наук, проф. В.М.Ніжника – Хмельницький : ХНУ, 2014. -578

19

Інноваційні фактори конкурентоспроможності сучасного машинобудівного підприємства

Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. -2014.- вип.46. –с.229-232

20

Управління підприємством за умов перманентних змін у середовищі його діяльності

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2015. – №1 (45), т.1.-с.157-160

21

Нейропсихологічна складова маркетингу у процесі вивчення поведінки споживача

Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука і економіка». – 2015.-№1 (37). – с. 62-65

22

SMM-маркетинг у системі управління сучасним підприємством

Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука і економіка». – 2015.-№1 (37). – с. 77-80

23

Терехов Д.С.

Обґрунтування шляхів забезпечення ефективного використання основних фондів підприємства

Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука і економіка». – 2015.-№3 (39).

Якість отриманої освіти значною мірою визначається реалізацією комплексного підходу до роботи з обдарованою студентською молоддю, посиленням уваги до організації та керівництва студентською наукової діяльності, зокрема через активізацію проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, яка залишається наймасовішим заходом, Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів.

Участь студентів у науково-практичних конференціях

за 2014-2015 навчальний рік

Науковий керівник

Прізвище студента, група

Тема доповіді

Тема та місце проведення конференції

Янковська Г.В.

Козубай Анастасія

КДР - 9

Реклама в комплексі маркетинговий комунікацій підприємства

Наукова конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної економіки» (Хмельницький фінансово-економічний коледж ХЕУ)

 

24 квітня 2015 року

Стасюк Ірина

КДР - 9

Технологія створення бренду підприємств готельного господарства

Огороднік Олександр

КДР - 9

Маркетинг в  підприємницькій діяльності

Кушнір Анастасія

КДР - 9

Інтернет як інструмент маркетингу

Костенецька Ольга.

КДР-9

Особливості маркетингу туристичних послуг на прикладі готелю

Ейсмонт Олександр

 КДР-9

Роль маркетингу в сучасних підприємствах

Литвинюк Ольга

ТКД - 127

Розробка програми маркетингу для виведення нового товару на ринок

Сідор Альона

ТКД-127

Розробка, реалізація і оцінка стратегії підприємств

Плескань Іванна

ТКД-127

Роль PR в маркетинговій діяльності підприємств

Зозуля Дарья

ТКД-125

Розробка комунікативної стратегії для підприємств

Щербицька Анна

ТКД - 125

Туризм як одна з пріоритетних галузей розвитку депресивного аграрного регіону

Шепель Юлія.

ТКД - 125

Еvent – заходи як інструмент просування товарних брендів і послуг

 

Гребінська С.І.

Троян Віта,

БО-27

Сучасний стан ринку медичного страхування та основні напрями його розвитку

VІ студентська наукова конференція студентського наукового товариства «Еврика»: «Інтеграція економіки України у період економічної нестабільності», Фінансово-економічний коледж ХЕУ,  23 квітня 2015 р.

Каськова Ліана,

БО-26

Тенденції розвитку ринку медичного страхування України

Всеукраїнський Форум студентської науки «Розвиток фінансових послуг у контексті нової фінансової архітектури», КНТЕУ, 14-15 травня 2015 р.

Гриценко О.М.

Черніюк Катерина,

КДР-8

Бухгалтерський облік як джерело інформації для прийняття управлінських рішень

Студентський круглий стіл «Сучасні напрями розвитку обліку в Україні», КНТЕУ, кафедра бухгалтерського обліку, 03.12.2014 р.

Заспа Світлана,

КДР-8

Необхідність застосування міжнародних стандартів фінансової звітності у практиці вітчизняних суб’єктів господарювання

Макарова Наталія,

БО-27

Актуальні проблеми та перспективи депозитних операцій на сучасному етапі в банках України

VІ студентська наукова конференція студентського наукового товариства «Еврика»: «Інтеграція економіки України у період економічної нестабільності», Фінансово-економічний коледж ХЕУ,  23 квітня 2015 р.

Терехова Н.П.

Козенко Олена,

БО-26

Фінансова безпека банківських установ

VІ студентська наукова конференція студентського наукового товариства «Еврика»:  «Інтеграція економіки України у період економічної нестабільності», Фінансово-економічний коледж ХЕУ,  23 квітня 2015 р.

Каськова Ліана,

БО-26

Оцінка стану банківської системи України

Шмерко О.П.

Ружицька Аліна,

БО-28

Формування та розвиток ринку цінних паперів в Україні

Всеукраїнський Форум студентської науки «Розвиток фінансових послуг у контексті нової фінансової архітектури», КНТЕУ, 14-15 травня 2015 р.

Калініченко Вікторія,

БО-28

Фінансовий моніторинг як засіб регулювання фінансових інституцій

Кондратюк Ірина,

БО-28

Проблеми державного регулювання

Ружицька Аліна,

БО-28

Сучасний стан Пенсійного фонду України

VІ студентська наукова конференція студентського наукового товариства «Еврика»:  «Інтеграція економіки України у період економічної нестабільності», Фінансово-економічний коледж ХЕУ,  23 квітня 2015 р.

Кондратюк Ірина,

БО-28

Податки в інвестиційній діяльності України

Калініченко Вікторія,

 БО-28

Сучасний ринок страхування та тенденції його розвитку

Сич Анастасія,

БО-28

Державний борг

Леценко Олександра,

БО-28

Управління місцевими бюджетами

Останні новини

«З Поділлям у серці… Відомі земляки»

21.09.2017

20 вересня 2017 року заступником директора з виховної роботи Гребінською С.І. та головою циклової комісії суспільних дисциплін Матвєєвим А.Ю. відвідано Товариство української мови ім.Т.Шевченка «Просвіта», а саме круглий стіл «З Поділлям у серці… Відомі земляки» приурочений до 80-річчя Хмельницької області.

«Рідне місто моє»

21.09.2017

В цьому році виповнюється 586 років з часу першої писемної згадки про наше місто.

Міжнародний день миру

21.09.2017

Студенти коледжу групи ТХ-119 долучилися до святкування всесвітнього дня миру.

БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК

19.09.2017

18 вересня на майданчику коледжу відбувся благодійний ярмарок на допомогу військовим, які на сході захищають нашу країну.

Ласкаво просимо в Хмельницький!

17.09.2017

Екскурсія розпочалась із найпопулярнішого місця зустрічі більшості хмельничан – біля торговельного центру «Дитячий світ». Далі – багата на історичні пам’ятки – Проскурівська. Історії з життя міста XIX початку XX ст. захоплюють!

Інтерактивне лекційне заняття на тему «Музичні товари»

14.09.2017

13 вересня 2017 р. проведено інтерактивне лекційне заняття на тему «Музичні товари» з дисципліни «Комерційне товарознавство» зі спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність» викладачем Трішкіною Н.І. зі студентами групи КДР-11.

Конкурс стіннівок

12.09.2017

Оригінали виставлені на цокольному поверсі коледжу.