Положення про педагогічну раду

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджено педагогічною радою ХТЕК КНТЕУ

 від  21.06.2016 р. протокол № 17

Введено в дію Наказом директора

від  21.06.2016 р.   №.225/3

 

ПОЛОЖЕННЯ

про педагогічну раду Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

 


 1. Положення про педагогічну раду Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII, Статуту КНТЕУ, Положення Хмельницького торговельное6кономічного коледжу КНТЕУ, інших нормативно-правових актів.
 2. Педагогічна рада є колегіальним органом управління Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету (далі – ХТЕК КНТЕУ), який утворюється строком на один рік, склад якого затверджується наказом директора протягом п’яти робочих днів з початку навчального року.
 3. Педагогічна рада ХТЕК КНТЕУ створюється для вирішення кардинальних, перспективних питань діяльності ХТЕК КНТЕУ , які не входять до компетенції загальних зборів трудового колективу.
 4. Для забезпечення колегіальності обговорення навчально-виховної та методичної роботи, фізичного виховання студентів та інших питань діяльності Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ та у відповідності до Положення про Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету при директорі та під його керівництвом організована в якості дорадчого органу Педагогічна рада коледжу.

Рішення педагогічної ради ХТЕК КНТЕУ про обрання членів педагогічної ради вводяться в дію наказом директора ХТЕК КНТЕУ.

 1. Секретар педагогічної ради щороку обирається відкритим голосуванням на першому засіданні педагогічної ради з числа членів циклової комісії діловодства і філологічних дисциплін.
 2. До складу педагогічної ради ХТЕК КНТЕУ входять за посадами директор коледжу, заступники директора, методист коледжу, завідувачі відділень, голови циклових комісій, керівники фізичного виховання, допризовної підготовки, культорганізатор, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, зав. гуртожитком, зав. господарством, голова профспілкового комітету працівників і студентів ХТЕК КНТЕУ, а також виборні представники органів студентського самоврядування ХТЕК КНТЕУ відповідно до квот.
 3. За рішенням педагогічної ради ХТЕК КНТЕУ до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу педагогічної ради повинні становити наукові, педагогічні працівники ХТЕК КНТЕУ, з них не менш як 10 відсотків — виборні представники з числа студентів.
 4. Виборні представники обираються зборами трудового колективу ХТЕК КНТЕУ за поданням кандидатур, обраних на зборах трудових колективів відділень. Чисельність та квоти виборних представників визначаються педагогічною радою ХТЕК КНТЕУ.
 5. Члени педагогічної ради ХТЕК КНТЕУ можуть бути виключені з її персонального складу у зв’язку із звільненням з коледжу, перерозподілом обов’язків працівників коледжу, відрахуванням з коледжу, за поданням конференції трудового колективу коледжу, з інших підстав, передбачених законодавством України.
 6. Персональний склад педагогічної ради та зміни в до нього затверджуються наказом директорам ХТЕК КНТЕУ.

11.Основними задачами педагогічної ради є об’єднання зусиль всього колективу навчального закладу:

- на забезпечення підготовки кваліфікованих спеціалістів з вищої освітою першого рівня акредитації, які мають необхідний рівень теоретичних знань в обсязі вищої освіти першого рівня акредитації, виховання громадянина – патріота  незалежної України, що володіють навиками організації сучасної ділової діяльності;

- на постійне удосконалення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив його розвитку;

- на виховання у студентів відповідальності, почуття обов'язку і готовності до захисту інтересів України;

- на забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів укріплення здоров’я студентів.

 1. Педагогічна рада ХТЕК КНТЕУ:

визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності коледжу;

розглядає проект Положення коледжу, зміни і доповнення до нього та подає їх на погодження зборам трудового колективу;

визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних підрозділах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

розглядає і затверджує символіку коледжу;

ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

подає на затвердження КНТЕУ освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності, затверджує плани науково-дослідної роботи;

розглядає результати діяльності наукової школи;

заслуховує та обговорює наукові доповіді вчених з актуальних проблем розвитку суспільства;

ухвалює рішення про розширення переліку спеціальностей, спеціалізації у коледжі;

затверджує правила прийому до коледжу;

за поданням директора ХТЕК КНТЕУ розглядає пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури коледжу – утворення, реорганізації або ліквідації структурних підрозділів;

подає пропозиції директору щодо призначення та звільнення заступників директора, зав. відділенням, головного бухгалтера, завідувача бібліотеки;

розглядає кандидатури щодо подання до державних нагород, присвоєння почесних звань України, Університету та коледжу;

має право вносити подання про відкликання директора коледжу з підстав, передбачених законодавством України, Положенням про Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ, контрактом, яке розглядається зборами трудового колективу коледжу;

розглядає кандидатури студентів для призначення іменних і персональних стипендій;

ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт коледжу;

оцінює педагогічну, навчально-виховну, фінансово-господарську діяльність структурних підрозділів;

надає рекомендації щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників;

визначає чисельність та квоти виборних представників (делегатів) на збори трудового колективу;

визначає чисельність та квоти виборних представників у педагогічній раді коледжу;

розглядає інші важливі питання діяльності коледжу;

розглядає та обговорює заходи щодо виконання коледжем наказів та постанов уряду України, Міністерства освіти і науки України, Київського національного торговельно-економічного університету, положень, інструкцій і вказівок вищестоящих організацій освіти та територіальних громад;

розглядає та обговорює стан та підсумки навчально-виховної та методичної роботи, питання удосконалення методів навчання за денною та заочною формами навчання, посилення зв’язку теоретичного та практичного навчання;

розглядає та обговорює стан та підсумки роботи відділень, бібліотеки, гуртожитку, а також звіти кураторів академічних груп та інших працівників коледжу;

розглядає та обговорює питання патріотичного та гуманістичного виховання студентів, стан виховної роботи, культурно-масової та спортивної роботи;

розглядає та обговорює план розвитку коледжу та укріплення його матеріально-технічної бази;

розглядає та обговорює досвід роботи циклових комісій і кращих викладачів. Доповіді викладачів та інших працівників з найбільш актуальних питань навчання та виховання студентів;

розглядає та обговорює питання підвищення кваліфікації викладачів, майстрів виробничого навчання і навчально-допоміжного персоналу коледжу;

розглядає та обговорює стан пошуково-дослідної роботи студентів, питання охорони праці;

розглядає та обговорює питання організації прийому студентів і випуску спеціалістів, а також питання що пов’язані з випускниками коледжу, вивчення їх кар’єрного зростання. На основі аналізу даних моніторингу випускників здійснювати заходи щодо покращення навчання та виховання фахівців;

розглядає та обговорює заходи з підготовки, проведення, а також підсумки семестрових, перевідних, державних іспитів, причини відсіву студентів за семестр та навчальний рік;

розглядає та обговорює стан дисципліни студентів, пропозиції щодо нагородження студентів похвальними листами і занесення в Книгу пошани коледжу;

розглядає та обговорює питання відрахування студентів за неспішність, за порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку коледжу та гуртожитку, а також, в окремих випадках, питання поновлення студентів в навчальному закладі.

 1. На розгляд Педагогічної ради виносяться в окремих випадках питання про відповідність займаній посаді окремих працівників коледжу та кваліфікаційній категорії окремих викладачів на підставі матеріалів кадрової комісії або керівників структурних підрозділів (завідувачів відділеннями, голів циклових комісій та ін.).

Викладачі, роботу яких планують  обговорювати, повідомляються про день засідання не пізніше 7 днів до його початку.

 1. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказом директора коледжу. Періодичність засідань педагогічної ради, як правило, один раз на 2 місяці.
 2. Організаційною формою роботи педагогічної ради ХТЕК КНТЕУ є засідання. Засідання педагогічної ради ХТЕК КНТЕУ відбуваються не рідше ніж один раз на два місяці.

Голова вченої ради ХТЕК КНТЕУ має право скликати членів педагогічної ради на позапланове засідання.

 1. Педагогічна рада ХТЕК КНТЕУ працює за планом, який укладається на навчальний рік і затверджується педагогічною радою.
 2. Засідання педагогічної ради ХТЕК КНТЕУ вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Члени педагогічної ради беруть участь у засіданнях особисто.
 3. Педагогічна рада ХТЕК КНТЕУ працює за регламентом, яким встановлює порядок організації підготовки та проведення засідань, забезпечення виконання її рішень.
 4. Заступник голови педагогічної ради ХТЕК КНТЕУ організовує контроль виконання рішень педагогічної ради, періодично інформує членів ради про хід їх виконання.
 5. Рішення педагогічної ради ХТЕК КНТЕУ, як правило, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів (не менше половини присутніх на засіданні членів педагогічної ради ХТЕК КНТЕУ).
 6. Конкурсне обрання па посади, порушення клопотання перед КНТЕУ та МОН України щодо нагородження працівників коледжу відомчими відзнаками та в інших випадках, передбачених законодавством України, проводиться таємним голосуванням.
 7. Рішення педагогічної ради ХТЕК КНТЕУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті членів вченої ради, присутніх на засіданні.
 8. Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів, голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на цьому самому засіданні педагогічної ради Коледжу. При повторенні цього результату конкурс уважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.
 9. Рішення Педагогічної ради приймаються більшістю голосів, вступають у силу після затвердження директором і є обов’язковим для всіх працівників і студентів коледжу.

На випадок відсутності згоди між директором коледжу та Педагогічною радою, директор приймає своє рішення і при необхідності доповідає  Київському національному торговельно – економічному університету, або іншому органу освіти, якому він підпорядковується за Положенням.

 1. На засіданні педагогічної ради ХТЕК КНТЕУ ведеться протокол, в якому фіксується хід, результати проведення засідання. Протокол підписується головуючим і секретарем педагогічної ради.

Протоколи Педагогічної ради є документами постійного збереження,  по закінченні навчального року здаються по акту в архів.

У відсутності директора коледжу функції голови Ради виконує його заступник з навчальної роботи, що призначається наказом як такий що виконує обов’язки директора на час його відсутності.