Правила внутрішнього розпорядку

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

ПОГОДЖЕНО:

Голова профкому _______Н.П Панькова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор коледжу _______ Н.І.Трішкіна
«30»  серпня 2016 року

 

Правила внутрішнього розпорядку

 

І. Загальні положення

 

1.1. Правила внутрішнього розпорядку розроблені відповідно до Положення про Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного  університету   і  регламентують виробничі відносини між дирекцією, співробітниками, студентами, умови праці, порядок прийому та звільнення працівників, норм трудової дисципліни, етики, ставлення до матеріально-грошових цінностей тощо. Вони мають на меті забезпечити організовану, плідну та творчу працю, високий рівень трудової дисципліни, сприяти поліпшенню якості підготовки фахівців, зростанню громадського визнання коледжу.

1.2. Правила внутрішнього розпорядку ґрунтуються на чинному законодавстві.

1.3. Сферою поліпшення дії Правил внутрішнього розпорядку є: дирекція, педагогічні працівники, студенти, слухачі курсів, працівники всіх підрозділів коледжу.

1.4. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього розпорядку, а також організацією контролю за їх виконанням, вирішує директор коледжу в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

1.5. Трудова дисципліна в коледжі базується на свідомому і сумлінному ставленні працівників до своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою ефективної праці та результативності навчального процесу. Кожний співробітник проявляє турботу про піднесення рівня діяльності коледжу, зберігає накопичений досвід і спадкоємність як запоруку стабільності і подальшого його розвитку.

Основними методами забезпечення трудової дисципліни є переконання та заохочення до плідної праці. Проте, до порушників дисципліни і порядку, визначених у Правилах внутрішнього розпорядку, можуть застосовуватись заходи дисциплінарного впливу аж до звільнення з роботи.

1.6. Правила внутрішнього розпорядку в коледжі набувають чинності після затвердження їх на загальних зборах трудового колективу коледжу і погодження з профспілковим комітетом. Доповнення та зміни вносяться в такому ж порядку.

 

ІІ. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників

 

2.1. Працівники приймаються  на роботу в коледж за трудовими договорами, контрактами, на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

2.2. При прийнятті на роботу працівник, що працевлаштовується, подає адміністрації: заяву, трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (якщо особа поступає на роботу вперше – довідку з домоуправління (ЖЕК) або довідку із сільської Ради про основне місце роботи), диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, пред’являє паспорт. Військовослужбовці, звільнені з лав Збройних сил України, Служби безпеки України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України – пред’являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, подають відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються дирекцією коледжу і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, що не досягли вісімнадцятирічного віку, подають медичну довідку відповідного зразка: в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному  огляду.

Відсутність хоча б одного з перелічених документів є підставою не розглядати питання про прийом на роботу працівника.

Заступники директора, головний бухгалтер заключають контракт з директором коледжу, які узгоджуються з ректором КНТЕУ.

2.3. Забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.4. Працівники коледжу можуть працювати за сумісництвом на умовах розширення зони обслуговування відповідно чинного законодавства.

2.5. При прийомі на роботу працівник проходить співбесіду з особами, які відповідають за діяльність тієї чи іншої ділянки роботи. Особа, яка проводить співбесіду, на заяві працівника ставить свій підпис з висновками щодо прийому на роботу: згоден чи проти і вказує причину (у деяких випадках на заяві визначається пропозиція щодо терміну дії контракту, заохочення тощо). З науково-педагогічними працівниками, керівниками підрозділів, фахівцями, кваліфікованими працівниками адміністрація коледжу укладає контракт на строк, визначений сторонами, які підписують контракт.

2.6. Приймання на роботу оформляється наказом.

2.7. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, заводиться трудова книжка. Для тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. Для осіб, які працюють з погодинною оплатою, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника адміністрацією за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Наказом Міністерства праці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» № 58 від 29 липня 1993 року (зі змінами та доповненнями  720/1642/5 ( z1304-14 ) від 06.10.2014 р.).

Трудові книжки працівників зберігаються у відділі кадрів коледжу як документ суворої звітності.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на посадову особу, уповноважену директором коледжу.

2.8. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, дирекція:

а) визначає працівникові робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами;

б) знайомить працівника з Правилами внутрішнього розпорядку та Колективним договором;

в) роз’яснює працівникові його права і обов’язки, умови праці;

г) інструктує працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

2.9. Припинення трудового договору здійснюється лише на підставі чинного законодавства.

Працівники коледжу мають право розірвати трудовий договір, попередивши адміністрацію письмово за 2 тижні. По закінченні цього строку працівник має право припинити роботу, а дирекція коледжу зобов’язана видати йому трудову книжку і провести з ним повний розрахунок.

2.10. Припинення трудового договору та його розірвання з ініціативи дирекції допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

2.11. Безперервний стаж роботи зберігається, коли перерва в роботі не перевищує три місяці.

2.12. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягів робіт може мати місце тільки в кінці навчального року, якщо інше не обумовлено в контракті.

2.13. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації коледжу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

2.14. Застосування трудового договору оформляється наказом директора.

2.15. Дирекція в день звільнення видає працівникові належним чином оформлену трудову книжку і проводить з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства.

2.16. Записи про причини звільнення у трудовій книжці здійснюється згідно з чинним законодавством із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

ІІІ. Основні права та обов’язки працівників

 

3.1. Працівники мають право на: участь у громадському самоврядуванні; підвищення кваліфікації, перепідготовки, безпечні умови праці. Педагогічні працівники, крім вищевказаного, мають право на: захист професійної честі, гідності, вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи.

3.2. Працівники коледжу зобов’язані:

 • працювати сумлінно, дотримуватися навчального режиму, вимог Положення про коледж, Правил внутрішнього розпорядку, дисципліни праці; виконувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • зберігати обладнання, інвентар, матеріали, книжковий фонд тощо. Виховувати у студентів бережливе ставлення до майна коледжу.

Крім цього,педагогічні працівники повинні:

 • забезпечувати умови для засвоєння студентами, слухачами навчальних програм на рівні державних вимог;
 • особистим прикладом утверджувати принципи загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчесностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, цивілізації, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність студента;
 • не допускати фізичного або психологічного насильства (в будь-яких формах) над молоддю, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, протидіяти формуванню шкідливих звичок;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру;
 • залучати студентів до активної пошуково-дослідницької роботи, розвивати у них ініціативу, творчі здібності, виявляти турботу про культурне і фізичне вдосконалення;
 • виконувати вимоги навчальної дисципліни, суворо дотримуватись розкладу занять, повно і ефективно використовувати навчальний час. У разі неможливості забезпечити навчальне заняття за розкладом, негайно повідомити про це заступника директора з навчальної роботи або завідувача відділенням.

3.3. Коло конкретних обов’язків (робіт), які повинен виконувати кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається індивідуальними планами, посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку, кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професії робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку коледжу та умовами контракту.

3.4. Забороняється відволікати викладачів коледжу від виконання їх безпосередніх обов’язків для участі в різних заходах та роботах, не пов’язаних з навчальним процесом та за рахунок навчального часу, а також інших працівників від виконання професійних обов’язків в робочий час, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

ІV. Права і основні обов’язки дирекції

 

4.1. Дирекція коледжу має право:

 • вимагати від працівника безумовного додержання Правил внутрішнього розпорядку, виконання його службових обов’язків, наказів і розпоряджень директора, керівних осіб адміністрації, норм педагогічної етики;
 • застосувати до порушників заходи громадського та дисциплінарного впливу згідно з чинним законодавством та Положенням викладеним у Правилах внутрішнього розпорядку.

4.2. Дирекція  коледжу зобов’язана:

 • забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;
 • забезпечити необхідні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників коледжу відповідно до спеціальності та кваліфікації;
 • визначати педагогічним працівником робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
 • вживати заходи щодо удосконалення навчально-виховного процесу, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи коледжу;
 • організувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів та інших кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як в коледжу, так і в КНТЕУ, Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України, у вищих навчальних закладах, науково-дослідницьких установах, підприємствах, організаціях м. Хмельницького;
 • укладати та розвивати угоди, контракти з керівниками структурних підрозділів, педагогічними та іншими працівниками відповідно до чинного законодавства;
 • доводити до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року ( до надання відпустки) обсяги педагогічного навантаження в наступному навчальному році;
 • видавати стипендію студентам, заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки;
 • надавати відпустки працівникам коледжу відповідно до графіка відпусток;
 • дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо удосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
 • додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників коледжу, студентів, слухачів курсів, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;
 • організовувати харчування студентів і працівників коледжу;
 • своєчасно надавати органам державної виконавчої влади, КНТЕУ встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан коледжу;
 • забезпечувати належне утримання приміщень, опалення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників коледжу, студентів, слухачів курсів.
 1. Робочий час та його використання

 

5.1. Робочий час педагогічного працівника включає обов’язкове педагогічне навантаження, підготовку навчально-методичного забезпечення дисциплін, які викладає, а також проведення науково-дослідницької роботи за профілем дисципліни, циклової комісії, відділення, коледжу, виконання іншої роботи, передбаченої індивідуальним планом.  Директор має право змінювати щорічне педагогічне навантаження конкретних педагогічних працівників.

       Час обов’язкового перебування викладача на робочому місці визначається розкладом навчальних занять та заходами, пов’язаними з виконанням інших його службових обов’язків.

        У межах визначеного часу викладачі коледжу повинні виконувати усі види навчальної, методичної та науково-дослідницької роботи. Сумісники  повинні виконувати свій обсяг роботи за межами вказаного робочого часу.

5.2. Контроль за додержанням розкладу проведення навчальних занять і за виконанням індивідуальних планів викладачів здійснюється заступником директора з навчальної роботи, завідувачами відділень, головами циклових комісій коледжу.

 • Графік робочого часу з обов’язковим перебуванням на робочому місці заступників директора, завідувачів структурних підрозділів затверджується директором.
 • Тривалість робочого тижня для навчально-допоміжного, адміністративного, та господарського складу – 40 годин, що при п’ятиденному робочому тижні становить 8-годинний робочий день.
 • Аудиторні навчальні заняття в коледжі проводиться за академічними годинами – парами, без перерви, тривалістю 80 хвилин в дві зміни за таким графіком:

№ пари

Час занять

Тривалість перерви

1

8.00 – 9.20

15 хв.

2

9.35 – 10.55

45 хв.

3

11.40 – 13.00

15 хв.

4

13.15 – 14.35

15 хв.

5

14.50 – 16.10

15 хв.

6

16.25 – 17.55

15 хв.

7

18.10 – 19.30

15 хв.

8

19.45 – 21.05

--

 • Перша зміна занять починається о 8 год. 00 хв.
 • В коледжі встановлений графік прийому працівників та студентів з особистих питань на навчальний рік дирекцією коледжу.
Посадова особа коледжу
                                             Дні неділі
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Директор
----
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00

Заступник директора з навчальної роботи

15.00 - 17.00

15.00 - 17.00

15.00 - 17.00

15.00 - 17.00

15.00 - 17.00

Заступник директора з виховної роботи

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

Головний бухгалтер

15.00 – 17.00

15.00 – 17.00

15.00 – 17.00

15.00 – 17.00

15.00 – 17.00

Інспектор відділу кадрів

15.00 – 17.00

15.00 – 17.00

15.00 – 17.00

15.00 – 17.00

15.00 – 17.00

     Керівники структурних підрозділів встановлюють приймальні години для педагогічних працівників і студентів згідно з розпорядженням.

 • Для робітників і службовців, а також навчально-допоміжного персоналу встановлюється час початку та закінчення роботи:

І зміна                             з 8 год. 00 хвилин до 17 год. 15 хвилин.

обідня перерва              з 12.00 до 13.00.

п’ятниця –                     8 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.

ІІ зміна                           з 12 год. 00 хвилин до 20 год. 00 хвилин.

обідня перерва             з 15.00 до 16.00.

 • У передсвяткові дні робочий день скорочується згідно чинного законодавства.
 • За погодженням з профспілковим комітетом підрозділам коледжу і окремим групам працівників може бути установлено інший час початку і закінчення роботи.
 • До початку роботи кожний працівник зобов’язаний підтвердити свій вихід на роботу розписом у журналі обліку робочого часу.
 • В неділю та святкові дні працівники коледжу (окрім технічного персоналу) в навчальні приміщення не допускаються.

 Виняток: допуск до роботи проводиться тільки з письмового дозволу директора.

 • В разі потреби директор залучає викладачів, а також інших працівників за їх згодою, до чергування у святкові та вихідні дні в коледжі з наданням дня для відпочинку протягом 10 днів. Директор  за погодженням з профспілковим комітетом затверджує графік чергування і його тривалість.
 • Забороняється залучати до чергування у вихідні та святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років.

Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні та святкові дні без їхнього згоди.

 • Дирекція зобов’язана контролювати своєчасний вихід на роботу і закінчення роботи працівниками.
 • Працівників, які з’явились на роботу в нетверезому стані, дирекція до роботи не допускає. Питання про їхню подальшу роботу вирішується директором згідно з чинним законодавством.
 • У разі неявки викладача або іншого працівника коледжу на роботу дирекція (заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, заступник директора з навчально-виробничої роботи, зав відділеннями) зобов’язана негайно вжити заходів для заміни його іншим викладачем (працівником).
 • Виконання понаднормових робіт дирекцією може проводитись виключно у випадках, передбачених законодавством, лише з дозволу профспілкового комітету.

 

 

Календарний план всіх структурних підрозділів по дням і тижням на навчальний рік 

ПОНЕДІЛОК

№ з/п

Зміст заходів

Порядковий номер неділі

Час проведення

Місце проведення

Відповідальний

І

ІІ

ІІІ

ІV

1.

Засідання адміністративної Ради

+

+

+

+

11.00

Метод. кабінет

Найдук Г.І.

2.

Засідання бібліотечної ради

+

 

 

 

13.00

Каб. № 9

Найдук Г.І.

3.

Засідання Ради профілактики правопорушень

+

 

 

 

13.00

Каб. № 12

Гребінська С.І.

4.

Заняття предметних гуртків

+

+

+

+

13.15

Навч. каб.

Керівники гуртків

5.

Робота клубів за інтересами:

 • “Берегиня”

 

 

 

+

 

 

 

 

 

13.15

 

Каб. № 24

 

Ляшук О.М.

 

 • “Дискусійний”

 

+

 

 

13.15

Каб. № 28

Гуцалюк Ю.С.

 

 • “Дивослово”

 

 

+

 

13.15

Каб. № 25

Поморова Н.А.

 

 • “Цікаві зустрічі”

 

 

+

 

13.15

Чит. зала

Швець Н.С.

 

 • “Шлях до законності”.

 

+

 

 

13.15

Каб. № 27

Кокодій Ю.В.

 

 • “Етикет гостинності”

 

+

 

 

13.15

Каб. № 8

Франків Н.І.

 

 • “Еколог”

 

 

+

 

13.15

Каб. № 2

Анченко Г.В.

 

 • “Математик”

 

 

 

+

13.15

Каб. № 15

Кізюн Л.І., Савіцька Л.П.

 

 • «Фізик»

 

 

 

+

13.15

Каб. .№ 20

Нарольська С.А.

 

 • « Сучасне діловодство»

 

 

 

+

13.15

Каб № 25

Осяк-Аскарова С.В.

 

 • Господарочка

 

 

+

 

13.15

Лаб.№ 5

Низенко Г.В.

 

 • Тренінгів центр «Школа успіху»

 

 

 

+

13.15

Каб.№7

Пронак І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Заняття спортивних секцій

+

+

+

+

14.00

Спорт. зала

Викладачі фіз.вих.

7.

Заняття художньої самодіяльності

+

+

+

+

14.00

Акт. зала

Пронак А.О.

ВІВТОРОК

№ з/п

Зміст заходів

Порядковий номер неділі

Час проведення

Місце проведення

Відповідальний

І

ІІ

ІІІ

ІV

1.

Консультації з навчальних предметів

+

+

+

+

13.55

Навч. каб

Викладачі

2.

Засідання студентської Ради самоврядування фінансового відділення

+

+

+

+

14.00

Каб. № 14

Фролова Н.Л.

3.

Інформаційно – виховні  години в групах фінансового відділення

+

+

+

+

13.15

Нав. Каб.

Куратори груп

4.

Загальні збори колективу (2 рази на рік)

+

 

 

 

13.15

Акт.зала.

Трішкіна Н.І.

5.

Засідання координаційної Ради

 

 

 

+

13.15

Каб. № 12

Терехова Н.П.

6.

Засідання ОМК

 

 

+

 

13.15

Метод. кабінет

Найдук Г.І.

7.

Засідання Методичної ради

 

+

 

 

13.15

Метод. кабінет

Найдук Г.І.

8.

Заняття спортивних секцій

+

+

+

+

14.00

Спорт. зала

Викладачі фіз..вих.

9.

Заняття художньої самодіяльності

+

+

+

+

14.00

Акт. зала

Пронак А.О.

10.

Збори мешканців гуртожитку

 

+

 

 

16.00

Чит. Зала

Зав.гуртожитку

11.

Заняття в школі педмайстерності

 

+

 

 

13.15

Метод. кабінет

Терехова Н.П.

СЕРЕДА

№ з/п

Зміст заходів

Порядковий номер неділі

Час проведення

Місце проведення

Відповідальний

І

ІІ

ІІІ

ІV

1.

Засідання групи Аналізу навчально-виховного процесу (2 рази в рік)

+

 

 

 

13.15

Акт. зала

Найдук Г.І.

Зав. відділення

2.

Засідання Ради кураторів

 

 

+

 

13.15

Каб. № 12

Гребінська С.І.

3.

Засідання батьківського комітету

 

+

 

 

14.30

Каб. № 9

Гребінська С.І.

4

Засідання студентської Ради самоврядування технологічного відділення

+

+

+

+

14.00

Каб.№ 18

Назарчук Н.М.

5

Інформаційно – виховні години технологічного відділення

+

+

+

+

13.15

Навч. кабінети

Куратори груп

6

Заняття спортивних секцій

+

+

+

+

14.00

Спорт. зала

Викладачі фіз.вих.

 

Заняття художньої самодіяльності

+

 

+

+

14.00

Акт. зала

Пронак  А.О.

ЧЕТВЕР

№ з/п

Зміст заходів

Порядковий номер неділі

Час проведення

Місце проведення

Відповідальний

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Консультації з навчальних предметів

+

+

+

+

13.15

Навч. каб.

Викладачі

2.

Інформаційно - виховні години в групах товарознавчого відділення

+

+

+

+

13.15

Навч. каб

Куратори груп

3.

Засідання студентської Ради самоврядування товарознавчого відділення

+

+

+

+

14.00

Каб № 12

Панькова Н.П.

4.

Збори студентів (2 рази на рік)

+

 

 

 

13.15

Акт. зала

Зав. відділенням.

5.

Засідання педагогічної Ради

 

 

+

 

13.15

Акт. Зала

Трішкіна Н.І.

 

Санітарна година

+

+

+

+

13.15

Коледж

Куратори груп

6.

Заняття спортивних секцій.

+

+

+

+

14.00

Спорт. зала

Викладачі фіз.вих.

7.

Заняття художньої самодіяльності

+

+

+

+

14.00

Акт. зала

Пронак А.О.

П’ЯТНИЦЯ

№ з/п

Зміст заходів

Порядковий номер неділі

Час проведення

Місце проведення

Відповідальний

І

ІІ

ІІІ

ІV

1.

Засідання комісії з питань працевлаштування

+

 

 

 

11.00

Метод. кабінет

Гуменюк С.В.

2.

Засідання Ради самоврядування коледжу

+

+

+

+

11.00

Каб.№ 12

Гребінська С.І.

3.

Семінар майстрів виробничого навчання

 

 

+

 

13.15

Каб № 9

Гуменюк С.В.

4.

Засідання циклових комісій

+

+

+

+

13.15

Навч. каб

Голови циклових комісій

5.

Заняття спортивних секцій

+

+

+

+

14.00

Спорт. зала

Викладачі фіз.вих.

6

Заняття художньої самодіяльності

+

+

+

+

14.00

Акт. зала

Пронак А.О.

 • . Щорічно – першого грудня місяця – “День технолога”

Щорічно - березень місяць – “День товарознавця”

Щорічно – квітень місяць – “День економіки та підприємництва”

 • Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік. Надання відпустки оформляється наказом.

Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

VІ. Навчальний розпорядок

 

6.1. Навчальні заняття в коледжі проводяться за розкладом відповідно до навчальних планів, затверджених в установленому порядку.

6.2. Навчальний розклад складається по семестрах і не пізніше як за 10 днів до початку кожного семестру, вивішується на дошці розкладу у коледжі і в корпусі гуртожитку.

6.3. Заняття проводяться спареними академічними годинами – по 80 хвилин. Про початок і кінець занять викладачі та студенти сповіщаються дзвінком. Вхід студентів до аудиторії після дзвінка не дозволяється.

За 15 хвилин до початку кожного заняття відповідальні працівники навчально-допоміжного персоналу відкривають аудиторії, лабораторії, кабінети, готують навчальні посібники і технічне забезпечування. Після занять відповідальні працівники навчально-допоміжного персоналу зачиняють приміщення, попередньо переконавшись, що прилади, світло вимкнуте, вода перекрита тощо.

6.4. Для проведення практичних, лабораторних занять, розрахунково-графічних робіт, занять з іноземних мов, а також у випадках, що передбачені навчальними робочими планами, академічні групи діляться на підгрупи.

6.5. У кожній групі наказом директора, за поданням заступнику директора з виховної роботи, призначаються старости з найбільш встигаючих і дисциплінованих студентів, які мають організаторські здібності.

Старости груп підпорядковуються безпосередньо завідувачам відділеннями та заступнику директора з виховної роботи, впроваджують у життя в своїй групі всі їх розпорядження і вказівки. До функції старости належать:

 • облік відвідування студентами всіх видів навчальних занять;
 • забезпечення навчальної дисципліни, а також збереження навчального обладнання та інвентарю в приміщенні, закріпленим за групою;
 • своєчасна організація розподілу серед студентів підручників і навчальних посібників, які виділені групі;
 • доведення до студентів вказівок, інформації відділень, дирекції, ректорату КНТЕУ;
 • повідомлення студентів про зміни у розкладі занять;
 • призначення на кожний день чергового по групі;
 • участь у призначенні стипендії студентам групи.

Розпорядження старости в межах вищевказаних функцій обов’язкові для всіх студентів групи.

6.6. У кожній групі ведеться відомість обліку відвідування занять академічної групи встановленої форми, яка зберігається в навчальній частині. Завідувач відділення щоденно перед початком занять видає відомість старості, який відмічає в ній студентів, відсутніх на заняттях. Після занять староста обов’язково повертає відомість в навчальну частину.

6.7. Студенти коледжу зобов’язані:

 • систематично і глибоко оволодівати знаннями і практичними навичками з обраної спеціальності;
 • підвищувати свій науковий і культурний рівень;
 • виконувати в установлений строк всі види завдань, передбачених навчальними планами і програмами;
 • додержуватись принципів загальнолюдських цінностей, моралі;
 • виконувати Правила внутрішнього розпорядку коледжу та правила проживання у студентському гуртожитку;
 • брати участь у громадських заходах, що проводяться в коледжі.

6.8. При неявці на заняття з поважних причин студент повинен не пізніше наступного дня повідомити про це завідувача відділення, куратора групи, старосту.

У випадках хвороби студент подає в учбову частину довідку встановленого зразка відповідної лікувальної установи.

При неявці на заняття без поважних причин протягом 24-х навчальних годин студент може бути відрахований з коледжу.

При вирішенні питання відрахування, поновлення і переведення студентів поважною причиною, яка враховується в разі неявки студента на заняття, іспити та в інших випадках, можуть бути підтверджені довідками встановленого зразка – важка хвороба студента або членів його сім’ї, нещасний випадок та інше, що завадило вчасно прийняти участь у навчальному процесі.

6.9. Студенти мають вставати коли викладач входить і виходить з аудиторії.

6.10. Студенти зобов’язані дбайливо ставитися до меблів, інвентарю, навчальних посібників, підручників, приладів та ін.

Студентам забороняється палити в приміщенні коледжу, гуртожитку та на їх територіях, розпивати алкогольні  напої, передавати студентські квитки стороннім особам, виносити без дозволу дирекції коледжу предмети та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень.

6.11. Студенти повинні бути дисциплінованими, мати охайний вигляд, чемно ставитись до викладачів, керівного складу коледжу, вітатись з ними.

 • Належну чистоту і порядок в усіх приміщеннях коледжу забезпечує технічний персонал та студенти. За належний порядок у навчальному приміщенні відповідає черговий студент.
 • За відмінну успішність, високі показники в роботі та активну участь в громадському житті коледжу для студентів встановлюються такі заохочення:
 • подяка;
 • нагородження цінним подарунком;
 • преміювання;
 • інші засоби заохочення.

За порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку ХТЕК до студентів можуть вживатися такі дисциплінарні стягнення:

 • догана;
 • відрахування з коледжу.
  • Для отримання диплома фахівця першого освітньо-кваліфікаційного рівня студент зобов’язаний:
 • за місяць до випуску отримати обхідний лист в навчальній частині, подати документи коменданту для виписки з гуртожитку;
 • за 5 днів до засідання державної екзаменаційної комісії розрахуватись з бібліотекою коледжу, знятись з профспілкового обліку, здати обхідний лист;
 • в день випуску отримати диплом.
  • При відрахуванні з коледжу (за будь-якою причиною) студент отримує документ про освіту (академічну довідку) тільки після здачі оформленого обхідного листка.
  • Викладачам забороняється:
 • змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
 • продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерву між ними;
 • передоручати виконання своїх обов’язків іншим працівникам.

VІІ. Заохочення працівників за успіхи в роботі

 

 • За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство та інші досягнення у роботі можуть застосовуватись до працівників моральні та матеріальні стимули:

-  подяка;

- нагородження цінним подарунком,

-  преміювання;

 - інші засоби заохочення.

 • За досягнення високих результатів у навчальній і виховній роботі педагогічні працівники представляються до державних нагород, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, грошовими преміями, іншими видами морального і матеріального заохочення.
 • Заохочення визначаються за наказом директора коледжу, ректора КНТЕУ, доводиться до відома всього колективу коледжу і заноситься до трудової книжки працівника.

 

VІІІ. Дисциплінарна відповідальність за порушення трудової дисципліни

 

8.1. За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до п.п. 3,4,7,8, ст. 40, ст. 41 Кодексу законів України про працю.

8.2. Дисциплінарне стягнення накладається директором коледжу.

8.3. До застосування дисциплінарного стягнення дирекція коледжу повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються дирекцією коледжу безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців від дня вчинення провини.

8.4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

8.5. Дисциплінарне стягнення оголошується наказом  директора і повідомляється працівникові під розписку у триденний термін, діє протягом року. Наказ доводиться до відома всіх працівників коледжу. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заохочення до працівника не застосовується.

8.6. Якщо впродовж року від дня накладання дисциплінарного стягнення до працівника не було застосовано нове дисциплінарне стягнення, то вважається, що він не має дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того часу проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте достроково.

8.7. Дирекція коледжу має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

ІХ. Дотримання порядку у приміщеннях, на прилеглій території

 

9.1. Відповідальність за упорядкованість навчальних приміщень (наявність справних меблів, навчального устаткування, підтримання нормальної температури, освітлення і т.п.) накладається на завідуючого господарською частиною.

9.2. За утримання у належному, робочому стані устаткування в лабораторіях, підпорядкованих аудиторіях і кабінетах та підготовку навчальних посібників до занять відповідають завідувачі кабінетів, лабораторій, лаборанти.

9.3. У приміщеннях коледжу, в т. ч. у гуртожитку, їдальні забороняється:

 • ходити у верхньому одязі, головних уборах;
 • голосно розмовляти у коридорах під час занять;
 • палити;
 • грати в азартні ігри;
 • вживати алкогольні напої;
 • смітити;
 • ходити по газонам;
 • ставити автомобілі в дворі коледжу;
 • користуватись мобільним зв’язком під час занять, при проведенні виховних заходів.

9.4. Дирекція зобов’язана забезпечити охорону коледжу, збереження устаткування, інвентарю та іншого майна, а також підтримання належного порядку в навчальних і побутових приміщеннях.

      Відповідальність за збереження споруд, майна, їх протипожежної безпеки і санітарний стан покладається наказом директора на визначених осіб з директорського та господарського складу коледжу.

9.5. Ключі від приміщень навчального корпусу, а також аудиторій, лабораторій, кабінетів знаходяться у чергового вахтера і видається за списком, встановленим завгоспом.

   Заступник директора з  виховної роботи                                            Гребінська С.І.