ПОЛОЖЕННЯ про студентську раду самоврядування коледжу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ


Затверджено педагогічною радою ХТЕК КНТЕУ  

від  06.09.  2016 р.  протокол № 2

Введено в дію Наказом директора

від  06.09. 2016 р.   №. 430/3

ПОЛОЖЕННЯ

про студентську раду самоврядування коледжу

Хмельницького торговельно-економічного коледжу

Київського національного торговельно-економічного університету

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Це Положення регламентує діяльність студентської ради самоврядування у Хмельницькому торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету (далі – ХТЕК КНТЕУ), що утворена з метою формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки та розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України.
 • Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом ХТЕК КНТЕУ.
 • До складу студентської ради на добровільних засадах входять органи студентського самоврядування.
 • Студентська рада діє на засадах:

- демократичності, добровільності, колегіальності, відкритості;

- виборності та звітності органів студентського самоврядування;

- рівноправності студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

 • Студентська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.
 • Кожна особа, яка навчається у вищому навчальному закладі ХТЕК КНТЕУ, має право бути обраною до студентської ради.
 • Адміністрація коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності студентської ради.
 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ САМОВРЯДУВАННЯ

Студентська рада самоврядування в коледжі здійснює свою діяльність на принципах:

1)добровільність, колегіальність, відкритість;

2)автономність у вирішенні питань, що входять до їх компетенції;

3)самостійність у виборі форм та методів здійснення повноважень;

4)незалежність від політичних партій, рухів, релігійних організацій;

5)виборність та звітність представницьких органів студентського

самоврядування;

6)рівність прав студентів на участь у студентському самоврядуванні, включаючи право обирати та бути обраним до відповідних представницьких органів;

7) співпраця з керівництвом, відповідними службами та окремими посадовими особами коледжу (наставниками академічних груп, адміністрацією закладу та його структурних підрозділів: гуртожитку, відділень тощо).

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ САМОВРЯДУВАННЯ

 

3.1. Метою діяльності студентської ради самоврядування є сприяння створенню умов для самореалізації особистості студентів, підвищенню їх соціальної активності, формуванню у студентів організаторських навичок, лідерських якостей, підвищенню відповідальності за результат своєї праці, а також вдосконаленню навчального процесу, підвищенню якості навчання, забезпеченню виховання духовності та культури студентів.

3.2.Основними завданнями студентської ради самоврядування є:

- всебічне сприяння створенню та розвитку студентського самоврядування у коледжі;

- сприяння забезпеченню постійного зв'язку та координації дій між МОН України, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування і органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів щодо розв’язання проблем студентів, а також під час розроблення та виконання державних програм у сфері вищої освіти, науки, соціального становлення та розвитку студентської молоді;

- сприяння створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом залучення його до різноманітних видів творчої діяльності, зокрема науково-дослідної, професійної, культурної, громадської, спортивної;

- представлення на міжнародному та загальнодержавному рівнях інтересів українських студентів;

- участь у підготовці пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів та програм з найважливіших питань суспільного життя, правового і соціального захисту студентів;

- участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на розв'язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем студентської молоді:

- формуванню правового і громадянського суспільства, національно - громадянської позиції студента, вихованню політичної, економічної, правової культури, формуванню фахівця нової генерації, інтелектуала, господаря у своїй державі;

- всебічному гармонійному розвитку студентів, їх духовному та фізичному вдосконаленню, вихованню в них патріотизму, поваги до України, а також почуттів національної свідомості та гідності;

- участь у підготовці і здійсненні заходів, спрямованих на залучення студентів до соціально-економічного, культурного життя суспільства, підвищення соціального зростання і наукової активності студентів;

3.3. Студентська рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

 • брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції, зокрема вищої освіти;
 • організовувати студентські конференції, семінари, засідання "круглих столів", наради, громадські слухання, наукові, культурно-масові, спортивні та інші заходи з питань, що належать до компетенції студентської ради;
 • популяризувати серед студентів мету та завдання діяльності студентської ради;
 • розвивати міжнародне студентське співробітництво з обміну досвідом;
 • висвітлювати в засобах масової інформації свою позицію з найважливіших питань студентського життя;
 • співпрацювати та координувати свою діяльність з іншими молодіжними (студентськими) об’єднаннями, осередками тощо, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру;
 • здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності студентської ради та не заборонені законодавством України.

3.4. Членом студентської ради може бути студент коледжу, який:

 • обирається студентами;
 • підтримує мету та завдання студентської ради;

2.5.Для набуття членства у студентській раді студент коледжу повинен подати:

 • заяву на вступ до студентської ради;
 • протокол з рішенням про вступ до студентської ради.

3.6. Для виходу з студентської ради студент повинен подати заяву та протокол засідання студентської ради з рішенням про вихід з студентської ради.

 

 1. СЕКТОРИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ САМОВРЯДУВАННЯ

Студентська рада самоврядування складається з секторів:

 1. Культурно-масовий:
 • являється ініціатором створення у коледжі культурно - мистецьких гуртків, студій, ансамблів, творчих об’єднань;
 • організує масові заходи для студентів: свята, урочистості, лінійки, вечори відпочинку, конкурси, огляди, виставки та ін.;
 • організовує культпоходи.
 1. Навчальний:
 • контролює навчання і дисципліну студентів;
 • вживає заходів щодо студентів, які незадовільно навчаються або порушують дисципліну;
 • готує обґрунтування щодо відрахування студентів в разі їх незгоди;
 • піднімає клопотання перед директором на захист студентів, кандидатури яких обговорюються на предмет відрахування;
 • перевіряє успішність і дисципліну студентських груп та підбиває підсумки щотижня, щомісяця, кожного семестру;
 • вживає заходів щодо студентів, які пропускають заняття без поважних причин, мають незадовільні оцінки та академічну заборгованість.
 1. Спортивний:
 • організатор спортивно-масових змагань, олімпіад, туристичних походів та інших заходів;
 • вносить пропозиції, за бажанням студентів, щодо створення спортивних гуртків, секцій;
 • піклується про надання допомоги студентам у їх медичному обслуговуванні та оздоровленні;
 1. Правовий:
 • ознайомлення студентського колективу з політичними новинами, правовими нормами, законодавством України;
 • вирішення конфліктних ситуацій між студентами та викладачами, батьками та викладачами, студентами;
 • здійснює роботу з профілактики правопорушень та веде книгу протоколів правопорушень студентів коледжу;
 • проводить заходи роз’яснювального, навчального, методичного характеру щодо запобігання корупції.
 1. Соціально-побутовий:
 • організовує чергування груп та визначає їх обов’язки;
 • відповідає за проведення суботників чистоти, санітарних оглядів аудиторій та кабінетів, території біля коледжу;
 • вживає дієвих заходів щодо збереження меблів та матеріально-технічної бази, фондів бібліотеки;
 • піклуються про надання матеріальної допомоги студентам, які цього потребують.
 1. Редколегія:
 • ініціатор створення в коледжі стінної преси, формування редколегії, забезпечення її плідної роботи;
 • домагається постійного інформування студентів та викладачів коледжу про новини життя.
 1. Профорієнтаційний:
 • бере участь у організації профорієнтаційних заходів;
 • вносить пропозиції щодо створення майстер-класів для проведення профорієнтаційних заходів;
 • піклується про надання допомоги студентами у проведенні профорієнтаційної роботи;
 • проводить заходи роз’яснювального характеру щодо важливості проведення профорієнтаційної роботи.
 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Студентська рада зобов’язана:

- надавати допомогу адміністрації у виконанні завдань, спрямованих на поліпшення умов та якості навчання, а також умов побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

- забезпечувати дотримання конституційних прав і свобод студентів;

- інформувати  студентів  про інновації у сфері вищої  освіти  та про результати  діяльності студентської  ради ;

- узгоджувати  в установленому  законодавством  порядку зміни до Положення та інші питання, що потребують  розгляду на засіданні студентської ради.

 1. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОСОБИСТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ САМОВРЯДУВАННЯ

 

6.1. Керівним органом студентської ради є конференція. Найвищий орган управління студентської ради, який збирається не менше ніж один раз на рік.

6.2. На конференцію кожна навчальна група делегує три представника.

6.3. Повноваження делегатів підтверджуються протоколом засідання студентської ради коледжу.

6.4. Про місце і час проведення конференції секретар інформує органи студентського самоврядування в навчальних групах коледжу не пізніше ніж за місяць до дня її проведення. Про отримання запрошення та обрання делегата члени студентської ради повинні повідомити секретаря не пізніше ніж за два тижні до проведення конференції.

6.5. Позачергові конференції скликаються за рішенням не менше ніж однієї третини органів студентського самоврядування коледжу.

65.6. Конференція вважається правоможною, якщо на ній присутні не менш ніж дві третини делегатів.

6.7. Конференція:

 • обирає головуючого, який керує роботою конференції, та секретаря конференції, який веде протокол і разом з головуючим підписує його;
 • приймає регламент конференції, ухвалює рішення з будь-яких питань, що випливають з мети та завдань діяльності студентської ради;
 • обирає голову студентської ради, заслуховує звіт та дає оцінку діяльності голови та керівних органів студентської ради;
 • обирає заступників голови студентської ради;      .
 • обирає керівників секторів: навчального, культурно-масового, побутового, спортивного, редколегії, профорієнтаційного;      
 • визначає основні напрями діяльності та розвитку студентської ради;  затверджує програму діяльності студентської ради на наступний період (рік).

6.8. Рішення конференції є обов'язковими для виконання всіма членами студентської ради.

6.9. Керівником студентської ради є голова, який обирається на конференції строком на один рік. Головою може бути обрана особа, яка на день виборів досягла 18 років. Голосування на виборах є таємним Голосування за інших осіб, а також передача права голосу будь-якій іншій особі забороняються.

6.10. Голова студентської ради самоврядування:

 • здійснює загальне керівництво та представляє студентську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах і організаціях;
 • відповідає за організацію ефективного виконання студентської ради своїх завдань і функцій;
 • організовує виконання рішень студентської ради:
 • координує здійснення органами студентської ради їх повноважень;
 • делегує свої повноваження заступникам голови та розподіляє обов’язки між ними;
 • затверджує програми і плани роботи студентської ради, розглядає та затверджує звіт про їх виконання;
 • підписує накази, які стосуються студентів коледжу;
 • доповідає на засіданнях коледжу з питань, що належать до компетенції студентської ради;
 • подає на розгляд кандидатури на посади заступників голови та секретаря, а також керівників секторів та інших структурних підрозділів, які утворюють студентську раду;
 • ініціює проведення позачергової конференції або позачергового засідання студентської ради;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

6.11. Секретар оголошує про проведення конференції з питань обрання голови не пізніше ніж за місяць до її проведення. Реєстрація кандидатів на посаду голови здійснюється секретарем на підставі особистої заяви кандидата або подання студентських колективів (оформлюються протоколом), що подаються не пізніше двох тижнів до проведення виборів, після чого секретар інформує всі органи студентського самоврядування коледжу, що є членами студентської ради, про зареєстровані кандидатури на посаду голови.

6.12. Одна й та сама особа не може бути головою більше ніж два строки підряд.

6.13. У разі неможливості виконання головою своїх обов'язків його обов’язки виконує один із заступників голови.

6.14. Повноваження голови припиняються достроково у разі:

 • особистої заяви про відставку;
 • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
 • усунення з посади, якщо на конференції за це проголосували не менше ніж половина делегатів від складу конференції (голосування е таємним).

6.15. У разі дострокового припинення повноважень голови його функції виконує заступник голови.

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ САМОВРЯДУВАННЯ

 

Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності студентської ради здійснює профспілковий комітет студентів коледжу.

 

 1. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ

 

8.1. Студентська рада може співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів іноземних держав, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями в межах визначених повноважень.

8.2. Укладення договорів, проведення спільних заходів міжнародного рівня здійснюються за погодженням з адміністрацією коледжу.

8.3. Міжнародна діяльність студентської ради повинна сприяти формуванню позитивного іміджу студентської ради та держави.