Положення про приймальну комісію

ПОЛОЖЕННЯ

про приймальну комісію

Хмельницького торговельно-економічного коледжу

Київського національного торговельно-економічного університетуІ. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету (далі – Приймальна комісія) – робочий орган коледжу, що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України (далі – Умови прийому), правил прийому до коледжу (далі – Правила прийому), Положення про коледж та положення про Приймальну комісію.

1.2. Положення про Приймальну комісію затверджується директором Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.

1.3. Склад Приймальної комісії Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ затверджується наказом директора, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник голови Приймальної комісії;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • члени Приймальної комісії, представники профспілкових організацій, органів студентського самоврядування.

Заступником голови Приймальної комісії є заступник директора з навчальної роботи.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступник призначаються наказом директора з числа провідних педагогічних працівників коледжу.

Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки підряд.

Членами Приймальної комісії є завідувачі відділень, голови циклових комісій, а також можуть призначатись провідні педагогічні працівники.

До складу Приймальної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до коледжу у поточному році.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом директора коледжу з числа педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу коледжу.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ до кінця січня кожного року.

1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора коледжу утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

- предметні екзаменаційні комісії;

- фахові комісії по проведенню тестування;

- комісії для проведення співбесід;

- апеляційна комісія.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Правилами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

Фахові комісії по проведенню тестування створюється для проведення конкурсного фахового тестування для вступу на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник». Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора з навчальної роботи. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід коледжу. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує голова Приймальної комісії.

Приймальна комісія створюється для проведення профорієнтаційної роботи, прийому документів та оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, покладених на неї Приймальною комісією.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових комісій по проведенню тестування, апеляційної та відбіркової комісії, інших підрозділів видається директором коледжу не пізніше 1 березня.

Наказ про призначення уповноваженої особи приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, яка є відповідальною за вчасне прийняття та розгляд електронних заяв, – до 1 березня року проведення вступної кампанії.

1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину.

 

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1. Приймальна комісія розробляє відповідно до Умов прийому Правила прийому, які затверджує директор коледжу.

2.2. Приймальна комісія:

забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до коледжу;

організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

координує діяльність усіх підрозділів коледжу щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору напряму (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

приймає рішення про зарахування вступників до складу студентів за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до законодавства України, Правил прийому, Положення про ХТЕК КНТЕУ за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників шляхом висвітлення інформації на веб-сайті коледжу та інформаційних стендах відбіркової комісії.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому до коледжу та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Приймальної комісії коледжу журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

 • порядковий номер (та/або номер особової справи);
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • домашня адреса (адреса реєстрації);
 • стать;
 • рік народження;
 • номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;
 • назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;
 • номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та кількість балів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний вступником напрям (спеціальність);
 • середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту;
 • інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування;
 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

У разі потреби Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріпленим печаткою Приймальної комісії.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків порушення вступником законодавства або відсутності передбачених Умовами прийому документів для реєстрації вступника.

При проведенні реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня роздруковуються, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії, нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників закривається підписами голови Приймальної комісії та відповідального секретаря і скріплюється печаткою Приймальної комісії коледжу. У журналі реєстрації заяв вступників не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою приймальної комісії.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі (за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, з урахуванням середнього бала документа про повну (базову) загальну середню освіту, співбесіди, вступних випробувань, що проводить коледж, інших додаткових показників, передбачених Умовами прийому та про зарахування поза конкурсом тощо) та повідомляє про це вступнику в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення вступних випробувань коледжем формуються екзаменаційні групи по окремим напрямам, спеціальностям у порядку реєстрації документів.

Кількість осіб в групах визначається в залежності від кількості поданих заяв на відповідні напрями, спеціальності.

Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається повідомлення встановленої Приймальною комісією форми, яке разом із паспортом (свідоцтвом про народження) є перепусткою на вступне випробування.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться коледжем, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті коледжу та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання.

3.5. Копії документів і фотокартки вступників, які не зараховані на навчання, та їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.

ІV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових комісій по проведенню тестування щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться коледжем, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові відбіркової комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні випробування (співбесіда) проводяться вищим навчальним закладом при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників за програмами зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що проводяться коледжем та Правила прийому доводяться до відома вступників до початку вступної кампанії.

На вступних випробуваннях, що проводяться коледжем, повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.3. Вступне випробування з кожним вступником у формі співбесіди або екзамену в усній формі з кожної дисципліни проводять не менше двох членів комісії, які відповідають за проведення вступних випробувань.

Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або екзамену в усній формі оголошується вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить коледж у випадках, передбачених Правилами прийому, приймають не менш як два члени відповідної комісії у кожній аудиторії.

4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом коледжу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії коледжу, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

- з української мови: диктант - 1 година;

- з математики - 3 години;

- при тестуванні - не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії, складати вступне випробування за іншого вступника, порушувати дисципліну під час вступного випробування, надавати чи отримувати допомогу від іншого вступника, спілкуватися під час вступного випробування в будь-якій формі з іншими вступниками, виносити завдання (в будь-якій формі) з аудиторії, де проводиться вступне випробування, залишати аудиторію без дозволу викладача під час вступного випробування.

У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.8. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

4.9. Вступні випробування (співбесіда та письмове тестування) до коледжу проводиться з використанням технології попереднього шифрування листів відповіді.

При вході в аудиторію, визначену в розкладі для проведення вступного випробування, кожен вступник власноруч з закритого барабану обирає жетон з відповідним шифром та отримує екзаменаційний лист (лист співбесіди), титульну обкладинку та лист відповіді або письмову роботу.

Безпосередньо перед початком вступного випробування (співбесіди) вступники проставляють з жетону свій шифр в екзаменаційному листі чи листі співбесіди (поруч з назвою відповідного випробування чи співбесіди) та на кожному листку відповіді, або письмової роботи (тестового завдання) і заповнюють титульну обкладинку (вказують в ній шифр).

Для відповіді у вступника залишаються тільки зашифровані листи відповіді або письмові роботи (тестові завдання), на яких не допускаються будь-які умовні позначки, щоб розкривали авторство роботи.

При наданні відповіді чи вирішенні тестів вступник веде записи у листі відповіді чи письмовій роботі (тестовому завданні). Після закінчення випробування листи відповіді чи письмової роботи (тестове завдання) вступник здає екзаменаторам.

Особи, які за час, відведений для вступного випробування, не встигли виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

4.10. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Приймальної комісії коледжу членами відповідної комісії (екзаменаторами) і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

Під час перевірки письмової роботи (тестового завдання) екзаменатори відмічають правильність відповідей (вирішення тестів) і оцінюють кожну відповідь (тест) відповідною кількістю балів згідно затверджених критеріїв.

Після закінчення відповіді, або перевірки письмової роботи (тестового завдання) екзаменатори виставляють отриману кількість балів цифрою та прописом в лист відповіді або письмової роботи (тестовому завданні) і розписуються.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування, тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

У випадках, коли під час перевірки письмових екзаменаційних робіт (тестових завдань) виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

4.11.  Після завершення вступного випробування або перевірки письмових робіт (тестових завдань) та виставлення балів в лист відповіді або письмової роботи (тестового завдання) відповідальний секретар разом з екзаменаторами дешифрують листи відповіді або письмової роботи (тестового завдання).

Відповідальний секретар разом з екзаменаторами з’єднують листи відповіді або письмові роботи (тестові завдання) вступників з їх титульними обкладинками і екзаменаційними листами (листами співбесіди) відповідно до шифрів ретельно перевіряючи їх ідентичність.

В екзаменаційний лист (лист співбесіди) з листа відповіді або письмової роботи (тестового завдання) екзаменатори цифрою та прописом переносять кількість балів, яку вступник отримав на вступному випробуванні (співбесіді) і ставлять свої підписи.

Відомості щодо результатів вступних екзаменів (співбесіди), фахових випробувань (співбесіди) формуються в Єдиній базі згідно даних оформлених екзаменаційних листів (листів співбесіди).

Для формування відомості вступного екзамену (співбесіди), фахового випробування (співбесіди) з екзаменаційних листів (листів співбесіди) до Єдиної бази по кожному вступнику екзаменаторами вносяться: номер екзаменаційного листа (листа співбесіди), шифр та кількість балів, яку вступник отримав на екзамені, фаховому випробуванні (співбесіді) цифрою та прописом. Після внесення даних екзаменатори роздруковують відомості з Єдиної бази та перевіривши внесені дані засвідчують їх своїми підписами.

Кожна сума балів на листі відповіді, письмовій роботі на екзаменаційному листі (листі співбесіди) та у відомості вступного випробування (співбесіди) підписується двома екзаменаторами.

4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 100 балів, більше, ніж на 175 балів, за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 0 до 12 балів) менше, ніж на 4 бали, більше, ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Відбірковою комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Відбіркової комісії.

4.13. Результат письмового тестування оголошується вступникові після перевірки його роботи екзаменаторами, але не пізніше наступного робочого дня Відбіркової комісії. Додаткове опитування вступника, або його усна відповідь на тести (пояснення, уточнення, виправлення) під час перевірки робіт не допускається.

4.14. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, потрібна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у коледжі (далі – апеляція), повинна подаватись особисто у терміни, визначені Приймальною комісією для подання апеляцій (як правило в день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку вступників, рекомендованих до зарахування).

Апеляція, як правило, розглядається в день її подання у присутності вступника, але не пізніше дня, наступного після її подання.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Не розглядаються апеляції з питань відсторонення від випробування в зв’язку з використанням вступником сторонніх джерел інформації (в тому числі списування, підказування, використання мобільних телефонів та інших засобів зв’язку, тощо).

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.

 1. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Відбіркової комісії оригінал сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до коледжу, зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної комісії завірену копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього та копію медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у коледжі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступників приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії директор коледжу видає наказ про зарахування вступників, інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.4. Зарахованим до складу студентів вступникам за їх проханням видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом до коледжу. Іногороднім вступникам надсилається письмове повідомлення про зарахування.

5.5. Після видання директором коледжу наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання. Внесені до Єдиної бази дані про зарахування вступників є підставою для випуску студентських квитків.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

5.7. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Педагогічної ради коледжу.

5.8. Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                                                                                           Л.М.Масло