Спеціальність Бухгалтерський облік

Фінансового відділення

Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 030509 Облік і аудит

Спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік

Кваліфікація: молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку

Термін навчання: 2 роки на базі повної загальної  середньої освіти

Характеристика спеціальності «Бухгалтерський облік»: підготовка фахівців за спеціальністю «Бухгалтерський облік» з предметною областю діяльності в галузях професійної наукової та технічної діяльності, права та бухгалтерського обліку, аудиту, консультування з питань оподаткування у відповідних підрозділах підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку може займати посади:

-  головний касир, завідувач каси;

- асистент бухгалтера-експерта;

- бухгалтер і касир-експерт; 

- податковий інспектор;

- інспектор з інвентаризації; ревізор;

- ревізор-інспектор податковий;

- інкасатор;

- касир (в банку, на підприємстві, організації, в установі);

- агент страховий.
 

Випускник за спеціальністю 5.03050901 Бухгалтерський облік має володіти знаннями та вміннями організації та методології ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності в ринкових умовах господарювання; правильно відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, вносити записи до облікових регістрів, складати бухгалтерську звітність та використовувати її для контролю та аналізу господарської діяльності; сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів;комплексно оцінювати діяльність підприємств і організацій, виявляти внутрішні резерви раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; організації контролю та ревізії в Україні, методики і техніки контрольно-ревізійної роботи на підприємствах різних форм власності; застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків і обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб;

Використовувати систему теоретичних і практичних знань щодо побудови та функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку; розв’язування облікових задач в умовах використання різних технологій обробки економічної інформації, застосовування системи управління базами даних і пакети прикладних програм для виконання облікових і економічних розрахунків;

 

Використання методів і технології обліку зовнішньоекономічних відносин суб’єктів господарювання;  аналізу та відображення зовнішньоекономічні операції у системі рахунків бухгалтерського обліку; правильно відображати господарські операції бюджетних організацій на рахунках бухгалтерського обліку, використовувати облікову інформацію в управлінні бюджетними організаціями; організації роботи органів казначейства щодо касового виконання державного бюджету, здійснювати основні операції з виконання державного бюджету.